CONCURS PENTRU PROMOVAREA ÎN FUNCÞIA PUBLICÃ DE CONDUCERE DE șEF SERVICIU

ROMÂNIA


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


PRIMÃRIA


 


 


PRIMÃRIA MUNICIPIULUI TÂRNÃVENI


ANUNÞÃ CONCURS PENTRU PROMOVAREA ÎN FUNCÞIA PUBLICÃ DE CONDUCERE  DE


 șEF SERVICIU


 


Ø  Pentru a participa la concursul de promovare în funcþie publicã de conducere de ºef serviciu, funcþionarii publici trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiþii:


 


a) sã fie absolvenþi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraþiei publice, sau în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice;


b) sã fie numiþi într-o funcþie publicã din clasa I;


c) sã îndeplineascã cerinþele specifice prevãzute în fiºa postului:


  studii superioare de lungã durata –economice absolvite  cu diplomã de licenþã sau echivalentã ;


           cunoºtinþe de operare pe calculator: Windows, Microsoft Office ºi Internet


d) sã îndeplineascã condiþiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participãrii la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcþiilor publice de conducere ºi anume, 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice;


e) sã nu aibã în cazierul administrativ o sancþiune disciplinarã neradiatã în condiþiile legi.


 


Ø  Acte necesare:


copia actului  de  identitate;


–  formular de înscriere;


copiile de pe diplomele de studii ºi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri;


copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraþiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice;


copia  carnetului  de munca sau , dupa caz, o adeverinþã care sã ateste vechimea în  muncã sau în specialitatea studiilor necesrae ocupãrii funcþiei publice;


fiºa de evaluare a perfomanþelor profesionale individuale  sau dupã caz, recomandarea de la ultimul loc de muncã; 


 


Ø  Data, ora de desfãºurare a  concursului:


– proba scrisã 18.12.2008, orele 10,00;


interviu  22.12.2008, orele 14,00 ;


 


Ø  Locul  de  desfãºurare a  concursului :


Sediul instituþiei, Târnãveni, strada P-þa Primãriei, nr. 7 – camera 6


 


Ø  Termen de depunere a dosarelor:  08.12.2006;


DEPUNEREA DOSARULUI, BIBLIOGRAFIA, RELATII SUPLIMENTARE LA CAMERA NR.5 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE.


 


PRIMAR


MATEI ALEXANDRU-ADRIAN


 


  


 


BIBLIOGRAFIA


propusã pentru   promovarea  în funcþia publicã de conducere de ºef serviciu Buget-Contabilitate


                      


1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã 2 cu modificãrile ulterioare;


2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduitã a funcþionarilor publici,  modificatã;


3.Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã ºi modificatã;


4.Lege nr. 388/2007 bugetului de stat pe anul 2008;


5.Lege nr. 387/2007 bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2008;


6.Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;


7.Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat;


8.HG nr 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a codului fiscal;


9.Legea nr. 82/1991- Legea contabilitãþii, republicatã;


10.Ordin nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea ordonanþarea ºi plata cheltuielilor instituþiilor publice precum ºi organizarea, evidenþa ºi raportarea angajamentelor bugetare locale ;


11.Ordin nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea ºi conducerea contabilitãþii instituþiilor publice, Planul de conturi pentru acestea, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ;


12.OG nr. 119/1999 privind auditul public intern ºi controlul financiar preventiv, republicatã ;


13.Ordinul MFP nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.


 


P R I M A R,


Matei Alexandru-Adrian