nr. 46 din data 27.11.2008 privind aprobarea listei spatiilor medicale si a terenului aferent acestora care urmeaza sa fie vandute in baza prevederilor OUG nr.68/2008

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL     


                                     


HOTÃRÂREA NR. 46


 


        Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 noiembrie 2008,


        Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni, inregistrat sub nr. 24985/19.11.2008,


        Având în vedere prevederile OUG nr.68/2008,


        În temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã cu completãrile ºi modificãrile ulterioare,


 


HOTARASTE


 


          Art.1. Se aprobã lista spatiilor medicale si a terenului aferent acestora care urmeaza sa fie vandute in baza prevederilor OUG nr.68/2008, dupa cum urmeaza:


 

NR.CRT.


ADRESA


DESTINATIA


IDENTIFICARE CF


1


Tarnaveni, str. Republicii nr.35


4 spatii prestari servicii medicale


CF 1175 Tarnaveni, nr.top 454


2


Tarnaveni, str.Pref.V.Moldovan nr.10


2 spatii prestari servicii medicale


CF Bozias, nr.top 78/1, 79/1


3


Tarnaveni, str.1 Decembrie 1918 nr.46 P2


1 spatiu prestare servicii medicale


CF 7990 Tarnaveni


4


Tarnaveni – sat apart. Bobohalma, str. Principala nr.127


1 spatiu prestare servicii medicale 


Art.2.  – Se desemneaza doi consilieri locali care sa faca parte din comisia pentru vanzarea spatiilor, constituita prin Dispozitia Primarului, dupa cum urmeaza:


Nistor Ovidiu;


Meghesan Sorin;


            – Se desemneaza  doi consilieri locali care sa faca parte din comisia de contestatie, constituita prin Dispozitia Primarului, dupa cum urmeaza:


Bota Claudia;


Coros Ioan;


Art.3. Se stabileste cuantumul remuneratiei pentru activitatea desfasurata in cadrul comisiei, la nivelul unui salariu minim brut pe economie/luna pentru fiecare membru al comisiei, pentru lunile in care au loc lucrarile comisiei;


Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                                        Presedinte de sedinta


                                                                                  Cimpoca Alin


 


                   Contrasemneaza


                              Secretar


                         Stefan Blanaru