nr. 43 din data 27.11.2008 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 300 mp., situat in municipiul Tarnaveni, str. Avram Iancu nr.192

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 HOTÃRÂREA NR. 43


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 27 noiembrie 2008,


Vãzând referatul inregistrat sub nr.24546 / 2008, intocmit de Comisia pentru aplicarea Legii nr.15/2003, 


In temeiul prevederilor Legii nr.15/2003,


          In baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


  


HOTÃRÃșTE:


  


Art.1. Se aproba atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 300 mp., situat in municipiul Tarnaveni, str. Avram Iancu nr.192, inscris in CF nr.1112 Tarnaveni, cu nr. Cad. 412/7, poz.2, pe durata existentei constructiei cu destinatia de locuinta, d-nei Otvos Ioana, domiciliata in municipiul Tarnaveni, cart.Dambau nr.4.


         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se insarcineaza Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                         Presedinte de sedinta


                                                                                  Cimpoca Alin


 


                   Contrasemneaza


                              Secretar


                         Stefan Blanaru