nr. 44 din data 27.11.2008 privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului in suprafata de 300 m.p. atribuit prin Hotararea Consiliului Local nr.81/2007 in temeiul Legii nr.15/2003

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                            


H O T A R A R E A  nr. 44


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 noiembrie 2008;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.24545/2008 ;


          In baza prevederilor Legii nr.15/2003:


          In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


  


H O T A R A S T E


  


          Art.1. Se retrage dreptul de folosinta asupra terenului in suprafata de 300 m.p. atribuit prin Hotararea Consiliului Local nr.81/2007 in temeiul Legii nr.15/2003 numitului Fodor Ioan Simion.


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceºte Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


                                                                        Presedinte de sedinta


                                                                                  Cimpoca Alin


 


                       Contrasemneaza


                               Secretar


                          Stefan Blanaru