nr. 49 din data 27.11.2008 privind stabilirea comisiei de aplicare a Legii nr.350/2005

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL                                            


HOTÃRÂREA NR. 49


         


          Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 noiembrie 2008,


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni, inregistrat sub nr. 24982/2008,


          Având în vedere prevederile Legii nr.350/20085,


          În temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã cu completãrile ºi modificãrile ulterioare,


 HOTARASTE


 


          Art.1. Se desemneaza urmatorii consilieri locali sa faca parte din comisia de aplicare a Legii nr.350/2005:


 


                   Membrii titulari           Pop Ioan


                                                  Cimpoca Alin


                                                Antonya Mihail


 


                   Membru supleant        Nistor Ioan


 


          Art.2. Cu aducerea la indeplinirea a prezentei hotarari se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni.


 


                                                                         Presedinte de sedinta


                                                                                  Cimpoca Alin


 


                   Contrasemneaza


                              Secretar


                         Stefan Blanaru