nr. 45 din data 27.11.2008 privind aprobarea radierii dreptului de folosinta fara plata si fara termen in favoarea S.C.C.A.Tehnolemn Tarnaveni – actualmente S.C.Com Ardeleana SRL instituit asupra imobilului situat pe strada 1 Decembrie 1918, nr.32

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 HOTÃRÂREA NR. 45


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 27 noiembrie 2008,


Vãzând referatul inregistrat sub nr.24547/2008, intocmit de Arh.Sef ing.Coros Ioan, 


In temeiul prevederilor Legii nr.15/2003,


            In baza prevederilor art.46.al.1 si 36 si art.123 (2) din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


                                          HOTÃRÃșTE:


 


 Art.1. Se aproba radierea dreptului de folosinta fara plata si fara termen in favoarea S.C.C.A.Tehnolemn Tarnaveni – actualmente S.C.Com Ardeleana SRL instituit asupra imobilului situat pe strada 1 Decembrie 1918, nr.32 inscris in CF Tarnaveni nr.2518, 2076/1/1/1, 2077/2/1, 2076/1/2/1, 2076/1/3/1, 2078/2/2, 2079/2/2, 2082/1, 2080/1/2 teren in suprafata de 25.664 m.p.


Art.2. Se aproba inscrierea terenului prevazut la art.1 in domeniuliul privat al municipiului Tarnaveni.


Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se insarcineaza Primarul municipiului Târnãveni.


  


 


                                                                        Presedinte de sedinta


                                                                                  Cimpoca Alin


 


                   Contrasemneaza


                              Secretar


                         Stefan Blanaru