nr. 50 din data 27.11.2008 privind aprobarea acordarii denumirii de “Piata Victoriei” intersectiei str.Victoriei cu str.V.Babes, str. 1 Decembrie 1918 si str.Industriei

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCALHOTÃRÂREA NR. 50


 


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 27 noiembrie 2008,


Vãzând referatul inregistrat sub nr.24547/2008, intocmit de primarul municipiului Tarnaveni si consilier Munteanu Ioan cu privire la necesitatea si oportunitatea  acordarii denumirii de “ Piata Victoriei” intersectiei str.Victoriei cu str.V.Babes, str. 1 Decembrie 1918 si str.Industriei; 


            In baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


HOTÃRÃșTE:


 


Art.1. Se aproba acordarea denumirii de “Piata Victoriei” intersectiei str.Victoriei cu str.V.Babes, str. 1 Decembrie 1918 si str.Industriei.


         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se insarcineaza Primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                                        Presedinte de sedinta


                                                                                  Cimpoca Alin


 


                   Contrasemneaza


                              Secretar


                         Stefan Blanaru