nr. 51 din data 11.12.2008 privind aprobarea finantarii din bugetul local al municipiului Tarnaveni pentru anul 2008 a unui numar de 8 tichete cadou/persoana cu ocazia sarbatorilor de iarna – 1 Decembrie si Craciun 2008, pentru personalul din invatamantul preuniversitar de stat

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                               


 


H O T Ã R R E A nr. 51


 


 


Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 11 decembrie 2008;


Vãzând Raportul intocmit de Primarul municipiului Tarnaveni înregistrat sub nr.26184/2008;


In temeiul prevederilor  Legii nr.193/2007 si  H.G.R.nr.1317/2007;


În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1.Se aprobã alocarea din bugetul local al municipiului Tarnaveni pentru anul 2008 a sumei de 180.000 lei pentru finantarea unui numar de 8 tichete cadou/persoana in valoare de 50 lei/tichet cu ocazia sarbatorilor de iarna – 1 Decembrie si Craciun 2008, pentru personalul din invatamantul preuniversitar de stat.


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.

 


 


                                                                      Presedinte de sedinta


                                                                               Ciulea Pavel
 


 


                               Contrasemneaza


                                     Secretar


                                Stefan Blanaru