nr. 57 din data 11.12.2008 privind aprobarea rectificarii bugetului general al municipiului Tarnaveni pentru anul 2008


R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


  HOTÃRÂREA NR. 57/2008


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 11 octombrie 2008,


Vãzând referatul nr.25894/2008, intocmit de Sef  Serviciu Buget-Contabilitate, ec. Muth Rodica, 


          In baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


HOTÃRÃșTE:


 


Art.1. Se aproba rectificarea bugetului general al municipiului Tarnaveni pentru anul 2008, conform anexei Formular 131 care face parte integranta din prezenta hotarare.


          Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


  


 


                                                                        Presedinte de sedinta


                                                                                   Ciulea Pavel


 


                               Contrasemneaza


                                     Secretar


                                Stefan Blanaru