nr. 56 din data 11.12.2008 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor produse si servicii

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 HOTÃRÂREA NR. 56/2008


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 11 decembrie 2008,


Vãzând referatul nr.24593/ 2008, intocmit de Sef Birou Investitii si Achizitii Publice, ing. Bonciog Maria, 


          In baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T Ã R Ã ș T E :


 


  


Art.1. Se aproba necesitatea si oportunitatea achizitionarii unor produse si servicii conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


       Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                                       Presedinte de sedinta


                                                                                Ciulea Pavel


 


                               Contrasemneaza


                                     Secretar


                                Stefan Blanaru


                                                                                     


 


 


 


                                                                                                          Anexa


 


 


 1.Expertizare tehnica bloc D-4-5-6 Cartier Armatei


 


 2.Obtinere avize pentru Statia de transfer deseuri menajere municipiul Tarnaveni.