nr. 54 din data 11.12.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si Documentatia de aprobare a lucrarilor de interventii aferente obiectivului de investitii “Reabilitarea Scoala generala nr. 3 si accesul la scoala strada 1 Iunie”

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCALHOTÃRÂREA NR. 54/2008


 


Consiliul Local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din  11decembrie 2008,


Vãzând referatul intocmit de consilier Chirila Vasile inregistrat sub nr.26158/2008,


În baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


HOTÃRÃșTE:


 


Art.1. Se aproba Studiul de fezabilitate si Documentatia de aprobare a lucrarilor de interventii aferente obiectivului de investitii “Reabilitarea Scoala generala nr. 3 si accesul la scoala strada 1 Iunie”.


Art. 2 – Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea Scoala generala nr. 3 si accesul la scoala strada 1 Iunie” dupa cum urmeaza:


 1


Valoarea totalã (în preþuri noiembrie 2008, 1 euro=3,80 lei)


1.545.000 lei


 


din care:


 


 


 


– construcþii – montaj


 


1.387.000 lei


 


Valoarea totalã lucrãrilor de investiþie (în preþuri noiembrie 2008, 1 euro=3,80 lei)


 


245.000 lei


 


din care:


 


 


 


– construcþii – montaj


 


187.150 lei


 


Valoarea totalã a lucrãrilor de intervenþie (în preþuri noiembrie 2008, 1 euro=3,80 lei)


 


1.300.000 lei


 


din care:


 


 


 


– construcþii – montaj


 


1.200.000 lei


2


Eºalonarea investiþiei (INV/C+M)


 


 


 


– anul 2009


 


1.545.000/1.387.000 lei


3


Durata de realizare


 


6 luni


4


Capacitãþi


 


 


 


– putere termicã nominalã instalatã


 


160 kW


5


Cantitatea de energie termicã produsã


121.610 kWh/an


6


Costul total al energiei termice produse


24.865 lei/an


7


Preþul de cost a energiei termice


 


0,205 lei/kWh
 


 Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                        Presedinte de sedinta


                                                                                   Ciulea Pavel


 


                               Contrasemneaza


                                     Secretar


                                Stefan Blanaru