nr. 58 din data 11.12.2008 privind aprobarea acordarii gratuitatilor la transportul public local pentru persoanele pensionare cu varsta de peste 55 de ani si domiciliul in municipiul Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


 


H O T Ã R R E A  nr. 58  /2008


 


          Consiliul Local al Municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 11 decembrie  2008;


          Vãzând Procesul verbal negociere inregistrat sub nr.26330/2008;


          In temeiul prevederilor art 17 lit.o din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


Art1. Incepand cu anul 2009 se aproba acordarea gratuitatilor la  transportul public local pentru persoanele pensionare cu varsta de peste 55 de ani si domiciliul in municipiul Tarnaveni  (inclusiv Bobohalma, Botorca si Custelnic) in limita sumei de 15 lei/persoana.


Art.2. Decontarea sumelor privind gratuitatile stabilite pentru anul 2009, se va face de catre Primaria municipiului Tarnaveni catre operatorul de transport public local in data de 10 a lunii curente pentru luna anterioara, in conformitate cu legitimatiilede calatorie eliberate.


Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                                       Presedinte de sedinta


                                                                                   Ciulea Pavel


 


 


                               Contrasemneaza


                                     Secretar


                                Stefan Blanaru