nr. 2 din data 13.01.2009 privind numirea a 5 consilieri care sa participe la sedintele comisiei de atribuire a contractelor de achizitie publica, desfasurate in municipiul Tarnaveni, in calitate de observatori

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T Ã R R E A nr. 2/13 ianuarie 2009


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 13 ianuarie 2009;


          Vãzând referatul înregistrat sub nr.27691/2008 intocmit de d-nii consilieri locali care au convocat sedinta extraordinara;


          In baza prevederilor art.45 al.1 ale Legii nr.215 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,


 


 


H O T A R A S T E


 


 


           Art.1. Incepand cu data de 01 februarie 2009, urmatorii consilieri locali: Coros Ioan, Incze Csaba, Onose Ovidiu, Munteanu Ioan, Bercea Ioan, vor participa la sedintele comisiei  de atribuire a contractelor de achizitie publica desfasurate in municipiul Tarnaveni in calitate de observatori. 


         Art.2. Consilierii vor participa la toate etapele de atribuire a contractelor de achizitie publica.  


         Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se insarcineaza primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                          Presedinte de sedinta


                                                                                   Coros Ioan


 


 


           Contrasemneaza (cu obiectiunile prezentate in adresa nr.391/2009 si in dezbaterile sedintei extraordinare din data de 13 ianuarie 2009)


 


                                     Secretar


                                Stefan Blanaru