nr. 5 din data 13.01.2009 privind prezentarea de catre dl. Primar a unei informari privind activitatea desfasurata, a principalelor actiuni precum si evidenta incasarilor si cheltuielilor lunare, in fiecare sedinta ordinara a CL

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T Ã R R E A nr. 5/13 ianuarie 2009


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 13 ianuarie 2009;


          Vãzând referatul înregistrat sub nr.27690/2008 intocmit de d-nii consilieri locali care au convocat sedinta extraordinara;


          In baza prevederilor art.45 al.1 ale Legii nr.215 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1. Incepand cu luna februarie 2009, dl. Primar va prezenta, in fiecare sedinta ordinara a Consiliului Local, o informare scrisa privind activitatea desfasurata, a principalelor actiuni precum si evidenta incasarilor si cheltuielilor lunare.


         


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se insarcineaza primarul municipiului Târnãveni.


 


  


                                                                            Presedinte de sedinta


                                                                                   Coros Ioan


 


 


 


 


 


          Contrasemneaza (cu obiectiunile prezentate in adresa nr.391/2009 si in dezbaterile sedintei extraordinare din data de 13 ianuarie 2009)


 


                                     Secretar


                                Stefan Blanaru