nr. 3 din data 13.01.2009 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T Ã R R E A nr. 3/13 ianuarie 2009


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 13 ianuarie 2009;


          Vãzând expunerea de motive prezentata de serviciul OSRU inregistrata sub nr. 20825/29.09.2008


Avand in vedere Avizul nr.1458819/19.12.2008 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici


In temeiul Legii nr.188/989 privind Statutul Functionarilor Publici republicata, Legea nr.50/1991, republicata, Legea nr. 544/2001, OG nr.10/2008, OG nr.6/2007, aprobata prin Legea nr.232/2007 si modificata de OG nr.9/2008;


          In baza art.36 al.3 lit b si art.45 din ale Legea administratiei publice locale nr.215, republicata,


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1. Se aproba statul de functii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tarnaveni conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


          Pana la adoptarea unei noi organigrame, se aplica HCL nr. 44/28.04.2008.       


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se insarcineaza primarul municipiului Târnãveni.


 


 

                                                                      Presedinte de sedinta


                                                                               Coros Ioan


 

 


          Contrasemneaza (cu obiectiunile prezentate in dezbaterile sedintei extraordinare din data de 13 ianuarie 2009)


 


 


 


                                     Secretar


                                Stefan Blanaru