nr. 8 din data 29.01.2009 privind aprobarea taxei de depozitare pentru persoane juridice din municipiul Tarnaveni, in conditiile depozitarii deseurilor menajere netoxice la depozitul municipiului Targu Mures


 


 


R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


 


HOTÂRÂREA nr. 8

           Consiliul local al Municipiul Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 29 ianuarie 2009;


Vazand referatul inregistrat sub nr.757/2009;


          În baza  art. 46 alin. 1 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001;


 


H O T Ã R Ã șT E:


 


Art.1. Se aproba taxa de depozitare pentru persoane juridice din municipiul Tarnaveni, in conditiile depozitarii deseurilor menajere netoxice la depozitul municipiului Targu Mures , in suma de 15 lei/m.c.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã Primarul Municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                                  Fodor Alexandru


 
 


              Avizeaza


              Secretar


         Stefan Blanaru