nr. 12 din data 26.02.2009 privind aprobarea taxei pentru folosirea de catre operatorii de transport rutier interjudetean de persoane care tranziteaza municipiul Tarnaveni a punctelor de imbarcare/debarcare calatori de pe raza administrativ teitoriala a municpiului Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


H O T Ã R R E A   nr. 12


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de  26 februarie 2009;


          Vãzând referatul înregistrat sub nr.3470/2009;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


   Art.1.Se aproba taxa pentru folosirea de catre operatorii de transport rutier interjudetean de persoane care tranziteaza municipiul Tarnaveni a punctelor de imbarcare/debarcare calatori de pe raza administrativ teitoriala a municpiului Tarnaveni, dupa cum urmeaza:


 


8 lei/zi/autobuz


6 lei/zi/microbuz


 


Art.2.Hotararea Consiliului local Tarnaveni nr.58/2006 se revoca.


 


Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


                                                                          Presedinte de sedinta


                                                                                 Coros Ioan


 


                  Contrasemneaza


                    SECRETAR


                   Stefan Blanaru