nr. 14 din data 26.02.2009 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a terenului situat in municipiul Tarnaveni, str. Avram Iancu nr.192, pe durata existentei constructiei cu destinatia de locuinta, d-lui Ismail Cristian

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCALHOTÃRÂREA nr. 14/2009

Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 26 februarie 2008,


Vãzând referatul inregistrat sub nr.19.570 / 2008, intocmit de Comisia pentru aplicarea Legii nr.15/2003, 


In temeiul prevederilor Legii nr.15/2003,


            In baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


HOTÃRÃșTE:


 


Art.1. Se aproba atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 300 mp., situat in municipiul Tarnaveni, str. Avram Iancu nr.192, inscris in CF nr.1112 Tarnaveni, cu nr. Cad 412/7, poz.2, pe durata existentei constructiei cu destinatia de locuinta, d-lui Ismail Cristian, domiciliat in municipiul Tarnaveni, cart. Livezii nr.14.


            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se insarcineaza Primarul municipiului Târnãveni.


  


                                                                         Presedinte de sedinta


                                                                                 Coros Ioan


                   Contrasemneaza


                    SECRETAR


                   Stefan Blanaru