nr. 15 din data 26.02.2009 privind aprobarea modificarea Cap.IX pct.7 al.2 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Tarnveni nr.52/2008

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


H O T Ã R R E A   nr. 15


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de  26 februarie 2009;


          Vãzând referatul înregistrat sub nr.3505/2009;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


   Art.1.Se aproba modificarea Cap.IX pct.7 al.2 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Tarnveni nr.52/2008 care va avea urmatorul continut:


“Beneficiaza de scutire de la plata acestei taxe, activitatile desfasurate de unitatile de invatamant din municipiului Tarnaveni si de catre Asociatia Nevazatorilor din municipiul Tarnaveni.


 


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


                                                                        Presedinte de sedinta


                                                                                 Coros Ioan


 


 


                  Contrasemneaza


                    SECRETAR


                   Stefan Blanaru