nr. 16 din data 26.02.2009 privind aprobarea componentei Comitetului de infratire de pe langa Consiliul Local Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ã R R E A nr. 16


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de  26 februarie 2009;


          Vãzând referatul înregistrat sub nr.3373/2009;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


   Art.1.Se aproba componenta Comitetului de infratire de pe langa Consiliul Local Tarnaveni in urmatoarea componenta:


Presedinte: Popa Octavian


Vicepresedinte: Ghetiu Radu


Vicepresedinte: Antonya Mihail


Membru : Chindris Ovidiu


Membru : Incze Csaba


Membru : Onose Ovidiu


Membru: Serban Maria


Membru: Cimpoca Alin


Membru: Micsa Ioan


Secretar: Muntean Georgeta


Subcomisia pentru Franta:


          Micsa Ioan


          Catutoiu Lucretia


          Muntean Georgeta


          Baciu Felicia


          Baciu Vasile


          Pop Ioan


Subcomisia pentru Ungaria:


          Incze Csaba


          Szabo Albert


          Fodor Iosif


          Antonya Mihail


          Bota Claudia


          Bercea Ioan


          Coros Ioan


 


Art.2.Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.107/2005 se revoca.


Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


                                                                         Presedinte de sedinta


                                                                                 Coros Ioan


 


                  Contrasemneaza


                    SECRETAR


                   Stefan Blanaru