nr. 17 din data 26.02.2009 privind activitatea de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere rezultate din constructii si demolari pana la concesiionarea acesteia de un operator

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                           


 


H O T Ã R R E A   nr. 17


 


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de  26 februarie 2009;


          Vãzând intiativa dlui. consilier Nistor Ovidiu inregistrata sub nr.3409/2009 precum si referatul întocmit de sing.Coros Elena înregistrat sub nr.3408/2009;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


   Art.1.Pana la  concesionarea activitatii de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere rezultate din constructii si demolari  catre un nou operator, Primaria municipiului Tarnaveni va face public prin toate mijloacele pe care le detine, locul si orele in care deseurile respective pot fi depozitate.


   De asemenea Primaria municipiului Tarnaveni va lua masuri in vederea intretinerii spatiului de depozitare , facilitand accesul in acest spatiu in vederea depozitarii luandu-se urmatoarele masuri:


– specificarea pe Autorizatia de construire sau de demolare locul si orele in care deseurile pot fi depozitate .


– perceperea taxe de depozitare, care se va achita odata cu eliberarea Autorizatiei de construire sau demolare.


Taxa se stabileste astfel:


-20% din taxa de autorizare pentru lucrarile de construire.


-50% din taxa de autorizare  pentru lucrarile de modificare


-100% din taxa de autorizare pentru  lucrarile de demolare.


 


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


                                                                       Presedinte de sedinta


                                                                       Coros Ioan


                  Contrasemneaza


                    SECRETAR


                   Stefan Blanaru