nr. 19 din data 26.02.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apã ºi canalizare ºi aprobarea contractului de delegare

ROMÂNIA                                                 


JUDEÞUL MUREȘ                                                                                       


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL                                     


 


HOTÃRÂREA NR.19/ 2009


privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apã ºi canalizare


ºi aprobarea contractului de delegare


 


Consiliul Local al municipiului Tarnaveni întrunit în ºedinþã ordinarã de lucru,


Vãzând expunerea de motive a d-lui ing. Chirila Vasile ºi avizul comisiilor de specialitate,


Având în vedere prevederile:


       art.5 litera „a” ºi art.17 litera „d” din Statutul Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã „Aquainvest Mureº”,


       art.8 alin.(2) litera „d”, art.10 alin.(4), art.30 ºi art.311 din Legea nr.51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilitãþi publice,


       art.10 litera „d” ºi art.12 alin.(1) litera „e” din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apã ºi canalizare,


       art.36 alin.(2) literele „c” ºi „d”, alin.(5) litera „a” ºi alin.(6) litera „a” pct.14 din Legea nr.215/2001,


În temeiul prevederilor art.46 al.1 din Legea nr.215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã, cu completãrile ºi modificãrile ulterioare,


 


HOTÃRÃșTE:


 


Art.1. Se aprobã delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apã ºi canalizare a municipiului Tarnaveni cãtre SC „Compania Aquaserv” SA, operator regional cu sediul în Tîrgu Mureº, str. Koos Karoly nr.1, înmatriculatã la Oficiul Registrului Comerþului Mureº cu nr. J26/464/1998, CIF RO10755074.


Art.2. Se aprobã concesionarea cãtre SC „Compania Aquaserv” SA a bunurilor din domeniul public al municipiului Tarnaveni aferente sistemului de alimentare cu apã ºi canalizare, cuprinse în lista anexã nr.1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.


Art.3. Se aprobã Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu apã ºi canalizare conform anexei nr.2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.


Art.4. Se mandateazã Preºedintele Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã „Aquainvest Mureº”, d-na Lokodi Edita Emöke – preºedintele Consiliului Judeþean Mureº, sã semneze în numele ºi pe seama municipiului Tarnaveni Contractul de delegare a gestiunii a serviciului de alimentare cu apã ºi de canalizare cu SC „Compania Aquaserv” SA.


Art.5. Pe data începerii operãrii în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de apã ºi canalizare încheiat între Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã „Aquainvest Mureº” ºi operatorul regional SC „Compania Aquaserv” SA, înceteazã contractul de concesiune existent.


 


                                                                          Presedinte de sedinta


                                                                                 Coros Ioan


                 Contrasemneaza


                    SECRETAR


                   Stefan Blanaru