Sedinta ordinara din 26 martie 2009 – material de sedinta


ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


PRIMARIA


                                                         C O N V O C A T O R


 


            In baza Dispoziþiei Primarului Municipiului Târnãveni nr. 529/2009;


Se convoaca consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara in data de 26 martie 2009, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu urmatoarea:


 


O R D I N E     D E       Z I:


 


1. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararilor 1,2,4 si 5/2009;


2. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional  la Contractul de furnizare apa potabila incheiat intre Primaria municipiului Tarnaveni si S.C.Aquaserv.S.A;


3. Proiect de hotarare privind atribuirea unui teren in folosinta gratuita in temeiul art.126 din Legea nr.215/2001 ;


4. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Tarnavei.


5. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor practicate de SC Schuster Ecosal SRL.


6. Proiect de hotarare privind modificarea componentei comisiei de eficienta energetica in vederea aplicarii OUG nr. 174 / 27.11.2002;


7. Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului „Sistem Integrat de Gestionare a Deºeurilor în judeþul Mureº”


8. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului biletului de calatorie pe traseul Tarnaveni – Bobohalama.


9.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de lucrãri ºi activitãþi pentru dezvoltarea comunitãþii locale  din municipiul Târnãveni;


10. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice de interes local.


11. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de administrare a parcarilor cu plata din municipiul Tarnaveni.


12. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului si a caietului de sarcini pentru atribuirea in gestiune delegata a serviciului public de transport local in regim de taxi


13. Solicitarea d-lui Tolan Alexandru nr.5930/2009;


14. Raport de activitate Centrul de zi Buckner – Tarmaveni 2007-2008


15. Informare nr.5000678/2009 a Politiei Municipiului Tarnaveni


16. Raportul Cemerei de Conturi Mures privind finantele publice locale ale Consiliului Local Tarnaveni pe anul 2007


17. Raport privind activitatea administratiei publice locale a municipiului Tarnaveni 2008                                                                                      P R I M A R


                                                                         ing.Matei Alexandru Adrian


                           Tarnaveni


                          19.03.2009


Antonya Mihail


Bercea Ioan


Bota Claudia


Chindriº Ovidiu


Cimpoca Alin Claudiu


Ciulea Pavel             Coroº Ioan


Fodor Alexandru Iosif


Gheþiu Radu Mihail


Incze Csaba ștefan


Megheºan Nicolae Sorin


Micºa Ioan


Muntean Ioan


Nistor Ovidiu


Onose Gheorghe Ovidiu


Pop Ioan Constantin


Popa Octavian


Szabo Albert


șerban Mariadownload material sedinta: –  2009.03.26-material_sedintadownload: –  Anexa __ Regulament de Organizare si Functionare 2009.pdf


download: –  Raportul Camerei de Conturi Mures privind finantele publice locale ale CL Tarnaveni pe anul 2007


download: –  Raport privind activitatea administratiei publice locale a municipiului Tarnaveni in anul 2008