nr. 23 din data 26.03.2009 privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de furnizare apa potabila incheiat intre Primaria municipiului Tarnaveni si S.C.Aquaserv.S.A.

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                               


                                     


 


H O T Ã R R E A   nr. 23


 


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de  26 martie 2009;


          Vãzând referatul întocmit de secretarul municipiului Târnãveni înregistrat sub nr.3577/2009;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


 


          Art.1. Se aprobã incheierea unui act aditional cu aplicabilitate de la data de 01 aprilie 2009, privind adaugarea punctelor de consum reprezentand cismelele publice amplasate conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, la Contractul de furnizare apa potabila incheiat intre Primaria municipiului Tarnaveni si S.C.Aquaserv.S.A. cu stabilirea unei cote de consum pentru fiecare punct de consum.


 


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                                    Radu Ghetiu


 


 


 


                       Contrasemneaza


                              Secretar


                        Stefan Blanaru


 


 


 


                   Anexa


 


 Locatie cismea


– Cartier Livezii


– Str.Dezrobirii nr.4/25


– Str.Dezrobirii nr.15 E


– str.Pinului


– str.Avram Iancu nr.112


– col. Dambau