nr. 24 din data 26.03.2009 privind aprobarea acordarii în folosinþã gratuitã a terenului situat in Târnãveni la intersectia str.1 Decembrie cu str.CFR, cãtre Parohia Ortodoxa romana Tarnaveni IV

 


R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                            


 


H O T Ã R R E A   nr. 24


 


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de  26 martie 2009;


          Vãzând referatul întocmit de secretarul municipiului Târnãveni înregistrat sub nr.3576/2009;


          În baza art.126 si art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


 


          Art.1. Se aprobã acordarea în folosinþã gratuitã a terenului in suprafata de 130 m.p. situat in Târnãveni la intersectia str.1 Decembrie cu str.CFR, pe o perioada de 2 ani cãtre Parohia Ortodoxa romana Tarnaveni IV in scopul amplasarii in mod provizoriu a unei capele.


         


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


  


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                                    Radu Ghetiu


 


 


                       Contrasemneaza


                              Secretar


                        Stefan Blanaru