nr. 26 din data 26.03.2009 privind numirea comisiei pentru eficienta energetica care va coordona activitatile ce decurg din obligatiile prevazute de O.U.G.nr.18/2009

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                               


H O T Ã R R E A nr. 26


 


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 martie 2009;


          Vãzând referatul întocmit de ing.Chirila Monica înregistrat sub nr.5706/2009;


          In temeiul prevederilor O.U.G.nr.18/2009 privind instituirea masurilor speciale de reabilitare termica a unor blocuri de locuinte;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


          Art.1.Se numeste comisia pentru eficienta energetica care va coordona activitatile ce decurg din obligatiile prevazute de O.U.G.nr.18/2009 in urmatoarea componenta:


Presedinte – ing.Bleanu Celestin       director tehnic


Membru    – ing.Coros Ioan             sef Birou UAT


Membru    – ing.Bonciog Maria         sef Birou Investitii si Acizitii Publice


Membru    – ing.Chirila Monica         consilier


Membru     ing.Chirila Vasile           consilier


Membru    – ing.Muth Teodor          consilier


Membru    – ec.Capalnean Emil        consilier


Membru    – Hancu Mariana             referent


Membru    – Zahan Virgil                  referent


Secretar     – Petru Oana                 consilier juridic


 


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                                    Radu Ghetiu


 


 


                       Contrasemneaza


                              Secretar


                        Stefan Blanaru