nr. 30 din data 26.03.2009 privind aprobarea Contractului si caietul de sarcini pentru atribuirea in gestiune delegata a serviciului public de transport local in regim de taxi

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ã R R E A nr. 30/2009


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 martie 2009;


Avand in vedere Expunerea de motive inregistrata sub nr.6160/18.03.2009;


          In baza art.36 al.3 lit b si art.45 din ale Legea administratiei publice locale nr.215, republicata,


H O T A R A S T E


 


Art.1.Se aproba Contractul si caietul de sarcini pentru atribuirea in gestiune delegata a serviciului public de transport local in regim de taxi, conform anexelor I si II care fac parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2.Se modifica Anexa nr.III – Lista locurilor de asteptare a clientilor – din Hotararea Consiliului Local nr.118/2003 care va avea urmatorul continut:


“ –Piata Trandafirilor                                    12 locuri


– strada Victoriei nr.20                                 9 locuri


– strada Victoriei nr.22 (langa mag.PLUS)     4 locuri


– strada G.Enescu (langa mag.PLUS)           2 locuri


– strada 1 Decembrie 1918 (bl.46R)             3 locuri


– strada Armatei nr.82                                 4 locuri


– strada 22 Decembrie nr.2                          2 locuri


– stradaVictor Babes (vizavi de Spital)          4 locuri


– strada Scolii nr.1                                       4 locuri


-strada Soimilor nr.57 (Penny Market)         8 locuri


-strada A.Iancu nr.131 (Gara)                     4 locuri


– strada Zorilor (intrare in cartier)                4 locuri


– strada Pompelor (obor)                              4 locuri


-strada Republicii nr.46 – 48 (numai in zilele de vineri, sambata si duminica  intere orele 19.00 – 05.00                                    4 locuri”


Art.3. Se modifica pct.9 al.1 din Anexa nr.II – Procedura de atribuire – din Hotararea Consiliului Local nr.118/2003 care va avea urmatorul continut:


“Componenta comisiei de evaluare:


               Presedinte –Director Tehnic – Ing.Beleanu Celestin


               Secretar – jurist Groza Razvan


               Membru – Consilier superior – Ing.Mota Ncolae


               Membru – Jurist – Precup Dacian


               Membru – consilier local – ing.Micsa Ioan


               Membru – consilier local – Bercea IOan


 


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se insarcineaza primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                                           Presedinte de sedinta


                                                                                         Radu Ghetiu


 


                       Contrasemneaza


                              Secretar


                        Stefan Blanaru


 Anexa nr. 1 – Contract privind atribuirea in gestiune delegata a serviciului public de transport in regim de taxi Anexa nr. 2 – Caiet de sarcini privind atribuirea in gestiune delegata a serviciului public local de transport in regim de taxi