nr. 29 din data 26.03.2009 privind aprobarea organigramei Primariei municipiului Tarnaveni si a serviciilor pubice precum si a Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice de interes loca

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


 


H O T Ã R R E A nr. 29/2009


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 martie 2009;


Avand in vedere Avizul nr.1458819/19.12.2008 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici


In temeiul Legii nr.188/989 privind Statutul Functionarilor Publici republicata, Legea nr.50/1991, republicata, Legea nr. 544/2001, OG nr.10/2008, OG nr.6/2007, aprobata prin Legea nr.232/2007 si modificata de OG nr.9/2008;


          In baza art.36 al.3 lit b si art.45 din ale Legea administratiei publice locale nr.215, republicata,


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1.Incepand cu luna martie 2009, se aproba organigrama primariei municipiului Tarnaveni si a serviciilor pubice precum si a Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice de interes local.


         


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se insarcineaza primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                                    Radu Ghetiu


 


 


 


                       Contrasemneaza


                              Secretar


                        Stefan Blanaru


 


 Anexa – ORGANIGRAMA APARAT finala 2009 Anexa – ROF a aparatului de specialitate a primarului si a serviciilor de interes public