Anunt de atribuire numarul 59287/03.04.2009 – Revizuirea SF, elab analiz socio-ec, PT, DE si CS pt Reab. Scolii Generale nr. 3 si accesul la scoala prin str. 1 Iunie

Anunt de atribuire numarul 59287/03.04.2009

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 61792 / 19.08.2008
Denumire contract: Revizuirea SF, elab analiz socio-ec, PT, DE si CS pt “Reab. Scolii Generale nr. 3 si accesul la scoala prin str. 1 Iunie”

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:


Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Chirila Vasile , Tel.  0265/443400 , Email:  pmtab@yahoo.com , Fax:  0265/446312 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

– Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Revizuirea SF, elab analiz socio-ec, PT, DE si CS pt “Reab. Scolii Generale nr. 3 si accesul la scoala prin str. 1 Iunie”
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor


Servicii
12 – Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii de proiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Scoala generala nr. 3, Tarnaveni, jud. Mures
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Revizuire SF (elab. expertiza tehnica, audit energetic, doc avizare lucrari de interventii), elab. analiz. socio-ec, doc. avize, PT, DE si CS.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


79314000-8 – Studiu de fezabilitate (Rev.2)
71321200-6 – Servicii de proiectare a sistemelor de incalzire (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
40,750 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuireOferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

Criterii Pondere
1. Propunerea tehnica 30 %
Descriere
2. Propunerea financiara 70 %
Descriere
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUIContract nr: 59/06.10.2008    Denumirea: Revizuire SF, elab. analizei socio-ec., intocmire PT, DE, CS pt. reab. Sc. gen. nr. 3 si acces sc.
V.1)   Data atribuirii contractului    10/6/2008
V.2)   Numarul de oferte primite    2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul


S.C. Proiect S.R.L. Tg. Mures
Adresa postala:  Tg. Mures, str. Tineretului, nr. 2 , Localitatea:  Tg. Mures , Cod postal:  450027 , Romania , Tel.  0265/263039 , Fax:  0265/264435
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 41500.00     Moneda: RON    Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 40750.00     Moneda: RON    Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  021/3104641 , Fax:  021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere


Tribunalul Mures
Adresa postala:  Str. Bolyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/267856 , Fax:  0265/267856
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac


Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  P-ta Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443400 , Fax:  0265/446312
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
03.04.2009 08:28