nr. 33 din data 08.04.2009 privind aprobarea cuatumului burselor scolare pentru semestrul II – an scolar 2008-2009

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                            


H O T Ã R R E A nr. 33


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 8 aprilie 2009;


          Vãzând referatul intocmit de sef serviciu buget contabilitate înregistrat sub nr.7303/2009;


          În baza prevederilor art.46.al.1  din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se aproba pentru sem.II al anul scolar 2008 – 2009 cuantumul burselor scolare, astfel:


– bursa de boala                 30  lei/elev/luna


– bursa sociala                    25  lei/elev/luna.


 


          Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                        Presedinte de sedinta


                                                                                     Incze Csaba


  


                        Contrasemneaza


                             Secretar


                         Stefan Blanaru