nr. 32 din data 08.04.2009 privind aprobarea finantarii integrale din bugetul general al municipiului Tarnaveni a gratuitatii transportului public de calatori, pe toate traseele de transport public local de calatori –la nivelul costului unui abonament lunar- pentru veteranii de razboi si vaduvele de razboi

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                                               


 


H O T Ã R R E A  nr. 32


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 08 aprilie 2009;


          Vãzând referatul înregistrat sub nr.7334/2009;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


 


          Art.1.Se aproba finantarea integrala din bugetul general al municipiului Tarnaveni a gratuitatii transportului public de calatori, pe toate traseele de transport public local de calatori –la nivelul costului unui abonament lunar-  pentru veteranii de razboi si vaduvele de razboi conform prevederilor Legii nr.44/1994 precum si pentru beneficiarii Decretului-Lege nr.118/1990 si ai Legii nr.367/2001.


Art.2. Cu  aducerea la   îndeplinire a   prezentei   hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                        Presedinte de sedinta


                                                                                     Incze Csaba


 


 


                        Contrasemneaza


                             Secretar


                         Stefan Blanaru