nr. 35 din data 08.04.2009 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor lucrari, servicii si produse pe anul 2009

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 HOTÃRÂREA NR. 35


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 08 aprilie 2008,


Vãzând referatul nr. 7527/2009, intocmit de Sef Birou Investitii si Achizitii Publice, ing. Bonciog Maria, 


             In baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 
HOTÃRÃșTE:
 


Art.1. Se aproba necesitatea si oportunitatea achizitionarii unor lucrari, servicii si produse pe anul 2009 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.
 


                                                                        Presedinte de sedinta


                                                                                     Incze Csaba
 


 


                        Contrasemneaza


                             Secretar


                         Stefan Blanaru


 


 


 


 


 


 


                                                                                      Anexa


 


I.Dotãri independente


          Încãrcãtor frontal – IFRON –


          Autoturism


Copiator A3


 


 


II. Cheltuieli de proiectare, studii de prefezabilitate,  studii de fezabilitate          Reabilitare, modernizare ºi extindere Gimnaziul Traian ºi Reabilitare, modernizare Colegiul Tehnic


Program informatic – soft  buget – contabilitate Gimnaziul de Stat Avram Iancu


Studiu – audit energetic al sistemului de iluminat public


Auditul energetic al clãdirilor existente (blocuri)


S.F.+P.T. Staþie de pompare str. Frumoasã


S.F.+P.T. Reþea de canal menajer ºi pluvial pe strada Industriei S.F.+P.T. Extindere reþea de canal menajer pe strãzile Prefect Vasile Moldovan ºi Bãilor


S.F. + P.T. Reþea canal pluvial pe strãzile 1 Decembrie ºi Râului


 


III. Lucrãri noi          Reþea de date – voce, supraveghere ºi alarmare în clãdirile din str. Republicii nr. 61 ºi 84, str. 22 Decembrie nr. 2