nr. 36 din data 08.04.2009 privind aprobarea Bugetului general al municipiului Tarnaveni pe anul 2009

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                         


HOTARAREA  nr.36


 


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 08 martie 2009;


          Vazand raportul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate , inregistrat sub nr.7361/2009;


          In baza Decizilor Directiei Generale a Finantelor Publice MURES nr.139/200 si nr.140/2009 si a  Hotararii Consiliului Judetean nr.26/2009 precum si a prevederilor Legii nr.18/2009 privind bugetul de stat pe anul 2009 si a Legii finantelor publice locale nr.273/2006;


          In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


Art.1.Bugetul general al municipiului Tarnaveni pe anul 2009 se stabileste la venituri in suma de 41.762.200 lei si la cheltuieli in suma de 48.648.198 lei si este structurat pe urmatoarele bugete dupa cum urmeaza:


          Bugetul local –38.816.568 lei


          Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local –381.000 lei


          Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii – 1.064.000 lei


          Bugetul fondurilor externe nerambursabile – 3.206.560 lei


          Bugetul imprumuturilor interne –                  5.544.070 lei


Bugetului general centralizat al municipiului Tarnaveni pe anul 2009 este prezentata in anexa formular nr.10.


 


Art.2.Veniturile Bugetului Local al municipiului Tarnaveni pe anul 2009 se constituie din:


1).Venituri proprii  TOTAL:                                 15.914.562 lei


     – din care:


Cote defalcate din impozitul pe venit                          7.200.00 lei        


          2..Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata          


pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul


comunelor,oraselor municipiilor                                       17.293.000  lei


          3).Sume defalcate din unele venituri ale bugetului


de stat pentru echilibrarea bugetelor locale                        1.944.872  lei            


          4).Sume alocate din impozitul pe venit


 pentru  echilibrarea bugetelor locale                                         3.304.128  lei


5).Donatii si sponsorizari                                       50.000  lei


          6).Subventii de la bugetul de stat                          226.006 lei


          7).Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj


 catre bugetele locale                                                      84.000  lei 


          TOTAL   VENITURI                                     38.816.568 lei 


 


Art.3.In structura economica cheltuielile bugetului localal municipiului Tarnaveni pe 2009 se prezinta astfel:          

Denumire indicatori


Prevederi 2009


(lei)


 


  CHELTUIELI-TOTAL


38.816.568


                      Din care:


 


A.Cheltuieli curente     


35.250.372


                      Din acestea:


 


– cheltuieli de personal


23.852.692


– bunuri si servicii


7.182.945


– dobanzi


845.000


– fonduri de rezerva


12.000


– transferuri curente (cultura )    


384.000


– alte transferuri


110.000


– programe cu finatare nerambursabila


1.096.000


– asistenta sociala(aj.sociale si de incalzire)


1.263.565


– alte cheltuieli


304.170


           -din care:


 


               burse


204.170


               asociatii si fundatii


95.000


               alte actiuni sociale


5.000


               sustinerea cultelor religioase


200.000


B.Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent


-10.000


C.Cheltuieli de capital


3.391.304


           -din care:


 


   – active nefinanciare


3.391.304


D.Rambursari de credite interne


184.892


                                                                                                         


Art.4. In structura functionala, cheltuielile bugetului local al municipiului Tarnaveni pe 2009 se prezinta dupa cum urmeaza:


                                                         

1.


Cap.51.02-Autoritati executive


4.700.571


2.


Cap.54.02-Alte servicii publice generale(fd.rezerva,SMURD,Serv.comunitar de ev.pers.)


599.979


3.


Cap.55.02-Tranzactii privind dat.publ.si impr.(dobanzi)


855.000


4.


Cap.56.02-Transferuri catre fondul de sanatate


20.000


5.


Cap.57.02-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent


-10.000


6.


Cap.61.02-Ordine publica si sig nationala


1.275.935


7.


Cap.61.02-Invatamant


16.981.851


8.


Cap.67.02-Cultura,recreere si religie


 


1.803.668


9.


Cap.68.02-Asigurari si asistenta sociala


2.678.161


10.


Cap.70.02- Locuinte,servicii si dezvoltare publica


2.647.671


11.


Cap.74.02- Protectia mediului


2.941.900


12.


Cap.80.02 Actiuni generale, economice


32.000


13.


Cap.84.02-Transporturi


4.289.832


 


Art.5. Veniturile Bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2009 in suma de 381.000 lei se constituie din venituri curente in suma de 17.000 lei si subventii de la bugetul local al municipiului Tarnaveni in suma de 364.000 lei.


 


Art.6. In structura economica cheltuielile bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2009 se prezinta astfel:


                                                       lei


CHLETUIELI TOTAL                                       381.000


Din care:


1.Cheltuieli curente                                      381.000


din care


a.Cheltuieli de personal                                251.000


b.Bunuri si servicii                                        130.000


 


Art.7. In structura functionala cheltuielile bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2009 se prezinta dupa cum urmeaza:           


                                                                         lei


Muzeul municipal                                          90.000


Casa de cultura                                          278.000


Camin cultural Bobohalma                            13.000


 


          Art.8. Veniturile Bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii pe anul 2009 se constituie din venituri curente in suma de 971.000 lei.


 


Art.9. In structura economica cheltuielile bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii pe anul 2009 se prezinta astfel:


                                                      lei


CHLETUIELI TOTAL                                      1.064.000


Din care:


1.Cheltuieli curente                                     1.064.000


din care


a.Cheltuieli de personal                                277.000


b.Bunuri si servicii                                        787.000


 


Art.10. In structura functionala cheltuielile bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii pe anul 2009 se prezinta dupa cum urmeaza: 


                                                                          Lei


Invatamant                                                592.000


Cultura recreere si religie                             66.000


Piete, targuri si oboare                                384.000


          Pasuni                                                        22.000


 


Art.11. Se aproba bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru anul 2009 in suma de 3.206.560 lei


 


Art.12. Se aproba Bugetul finantarilor rambursabile interne pe anul 2009 in suma de 5.544.070 lei.


 


Art.13. Se aproba:


          Lista obiectivelor de investitii pe anul 2009 cu finantare integrala de la bugetul local


          Lista obiectivelor de investitii pe anul 2009 cu finantare integrala de la bugetul finantarilor rambursabile interne


          Lista obiectivelor de investitii pe anul 2009 cu finantare din fonduri externe nerambursabile


 


Art.14. Se stabileste numarul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului si  serviciile publice de interes local, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


Art.15. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                                        Presedinte de sedinta


                                                                                     Incze Csaba


 


 


                         Contrasemneaza


                             Secretar


                          Stefan Blanaru