Anunt de participare numarul 76040/22.04.2009 – Retea de apa si retea de canal menajer pe strada Randunelelor – municipiul Tarnaveni

Anunt de participare numarul 76040/22.04.2009

Detalii procedura
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tarnaveni
Numar anunt de participare: 76040 / 22.04.2009
Denumire contract: Retea de apa si retea de canal menajer pe strada Randunelelor – municipiul Tarnaveni
Stare procedura: In desfasurare
 Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:


Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Chirila Vasile , Tel.  0265/443400 , Email:  pmtab@yahoo.com , Fax:  0265/446312 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

– Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Retea de apa si retea de canal menajer pe strada Randunelelor – municipiul Tarnaveni
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor


Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Tarnaveni, str. Randunelelor, jud. Mures
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Construirea unei retele de apa potabila (o conducta de distributie apa de 264 ml, o cismea stradala si 28 de bransamente), construirea unei retele de canal menajer (un colector de canal menajera de 250 ml si 28 de racorduri)
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231000-5 – Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Retea de apa: conducta de distributie de 264 ml, o cismea stradala, 28 bransamente
Retea de canal menajer: colector de canal menajer de 250 ml, 28 racorduri
Valoarea estimata fara TVA: 277,063 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice ºi garantii solicitate
Garantie de participare: 3000 lei
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Phare, buget de stat, buget local al municipiului Tarnaveni
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia de eligibilitate, declaratia privind neincadrarea in prevederile art 181, certif de inreg ORC, certif constatator emis de ORC
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani sa fie de min 400000 lei, fara TVA
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Indeplinirea a cel putin un contract similar in ultimii 3 ani in val de min de 80000 lei, fara TVA, prezentarea certif ISO 9001 si ISO 14001, pt. activ de executie de instalatii de apa si canaliz, declaratii cu privire la utilajele si efectivele de personal conf cerintelor caietului de sarcini, decl privind respectarea cond de munca si masuri de securitate si sanatate in munca.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuireOferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
    – criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere
1. Propunerea financiara 60 %
Descriere
2. Propunerea tehnica 40 %
Descriere
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.05.2009 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.05.2009 09:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.05.2009 10:00
Locul: Primaria Municipiului Tarnaveni, str. Primariei, nr. 7, camera 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii firmelor ofertante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Phare 2006/018-147.01.01″Accelerarea implementarii strategiei nationale de imbunatatire a situatiei romilor”
VI.3)   Alte informatii
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  021/3104641(2) , Fax:  021/3104641(2) , Adresa internet (URL):  www.anrmap.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere


Tribunalul Mures
Adresa postala:  Str. Bolyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/267856 , Fax:  0265/267856
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac


Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  P-ta Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443400 , Fax:  0265/446312 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
22.04.2009 09:15