nr. 39 din data 30.04.2009 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii amenajarii unei baze sportive pe terenul situat in Tarnaveni – Piata Obor

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                               


 


                                                                  


H O T Ã R R E A   nr. 39


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 30 aprilie 2009;


          Vãzând referatul inregistrat sub nr.8432/2009 si initiativa d-nei consilier Serban Maria;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se aprobã necesitatea si oportunitatea amenajarii unei baze sportive pe terenul situat in Tarnaveni – Piata Obor.        


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                Presedinte de sedinta


                                                                          Incze Csaba 


 


 


                         Contrasemneaza


                               Secretar


                           Stefan Blanaru