Anunt de participare numarul 76804/06.05.2009 – Modernizare strada Pomilor

Anunt de participare numarul 76804/06.05.2009

Detalii procedura
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tarnaveni
Numar anunt de participare: 76804 / 06.05.2009
Denumire contract: Modernizare strada Pomilor
Stare procedura: In desfasurare
 
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:


Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Muth Teodor , Tel.  0265/443400 , Email:  pmtab@yahoo.com , Fax:  0265/446312 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

– Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Modernizare strada Pomilor
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor


Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Str. Pomilor, Tarnaveni, jud. Mures
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asfaltarea strazii Pomilor, incadrarea cu borduri pe toata lungimea, trotuare cu dale de beton, rigole longitudinalen din beton, capace de camine de vizitare ridicate la cota, zid de sprijin, podete.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233252-0 – Lucrari de imbracare a strazilor (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de terasamente (3900 mp), trotuare (1050 mp), ridicare in cota a capacelor de camine (22 buc), rigola longitudinala (700 ml), rigola triunghiulara (235 ml), zid de sprijin (62 ml), podete noi (4 buc), podete acces noi(9 buc)
Valoarea estimata fara TVA: 1,385,000 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice ºi garantii solicitate
Garantia de participare este de 10.000 lei, fara TVA
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Din bugetul general al Primariei Municipiului Tarnaveni
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare formulare: de eligibilitate (A1), informatii generale (A2), art. 181 (B), certificate de atestare fiscala eliberat de DGFP, certificat fiscal privind impozitele si taxele locale, certif emis de ORC, certif constatator emis de ORC
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (A2), cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani sa fie min 2.000.000 lei, fara TVA.
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Indeplinirea unui contract similar in ultimii 3 ani de min 1.400.000 lei, fara TVA (C3, B3), ISO 9001, ISO 14001, declaratie privind utilajele (E), decl privind efectivele medii anuale al personalului angajat (F), decl privind respectarea cond de munca si securitate (A3), CV-urile si certif de atestare a responsabilului tehnic cu executia.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuireOferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
    – criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere
1. Propunerea tehnica 40 %
Descriere
2. Propunerea financiara 60 %
Descriere
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.05.2009 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.05.2009 09:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.05.2009 10:00
Locul: Primaria Municipiului Tarnaveni, p-ta Primariei, nr. 7, cam. 6, Tarnaveni, jud Mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii firmelor ofertante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3)   Alte informatii
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, et. 4, sectorul 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010873 , Romania , Tel.  021/3104641 , Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere


Tribunalul Mures
Adresa postala:  Str. Balyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/267856 , Fax:  0265/267856
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac


Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  P-ta Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443400 , Fax:  0265/446312
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
06.05.2009 08:23