nr. 41 din data 15.05.2009 privind aprobarea alocarii de fonduri cultelor religioase din municipiul Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                            


H O T A R A R E A  nr. 41


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 15 mai 2008;


          Vãzând referatul întocmit de secretarul municipiului Târnãveni înregistrat sub nr.10384/2009;


          In temeiul prevederilor Legii nr.125/2002 de aprobare a Ordonanþei nr.82/2001;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


          Art.1. Se aprobã alocarea de fonduri cultelor religioase din municipiul Tarnaveni pentru continuarea construirii ºi repararii lãcaºurilor de cult ºi pentru conservarea ºi întreþinerea bunurilor de patrimoniu aparþinând cultelor, precum ºi pentru activitãþile de asistenþã socialã susþinute de acestea dupã cum urmeazã:


 


          Biserica Ortodoxa                                     120.000 lei


          Biserica Greco catolica                                50.000 lei


          Biserica Romano-Catolicã                              6.000 lei


          Biserica Unitarianã                                        7.000 lei


          Biserica Reformatã                                      17.000 lei


 


Art.2.Sumele prevazute la art.1. vor fi repartizate parohilor, de catre organele ierarhice ale acestora si reprezinta limite maximale care vor fi acordate pe baza cererilor si a documentatiilor necesare decontarii conform procedurilor legale.


 


Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


                                                        Presedinte de sedinta


                                                        Meghesan Nicolae Sorin


 


 


                           Contrasemneaza


                                 Secretar


                             Stefan Blanaru