nr. 42 din data 15.05.2009 privind aprobarea oganizarii si desfasurarii „Zilelor olimpismului la Tarnaveni” in perioada 30-31 mai 2009

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr. 42


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 15 mai  2009;


          Vãzând Referatul intocmit de Consilier Cabinet Primar  Begher Lenuta inregistrat sub nr.8338/2009;


          În baza prevederilor art.36 al.6 lit.a pct.6 si art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


 


          Art.1. Se aproba oganizarea si desfasurarea „Zilelor olimpismului la Tarnaveni” in perioada 30-31 mai 2009.


          Sumele necesare desfasurarii acestei actiuni – in cuantum de 20.000 lei vor fi cuprinsi in bugetul general al municipiului Tarnaveni pe anul 2009.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 

 


                                                                       Presedinte de sedinta


                                                                       Meghesan Nicolae Sorin


 


 


                           Contrasemneaza


                                 Secretar


                             Stefan Blanaru