nr. 43 din data 15.05.2009 privind aprobarea rectificarii bugetului local si general al municipiului Tarnaveni pentru anul 2009

R O M N I A
JUDEÞUL MUREȘ
MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 
HOTÃRÂREA NR. 43


 
Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara din data de 15 mai 2009;


Vãzând referatul nr./2009, intocmit de Sef  Serviciu Buget-Contabilitate, ec. Muth Rodica, 


             In baza prevederilor art.46.al.1 si 36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


HOTÃRÃșTE:


 
Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local al municipiului Tarnaveni pentru anul 2009, care va fi  atat la venituri cat si la cheltuieli in suma de 37.903.512 lei.


Art.2. Se aproba rectificarea bugetului general al municipiului Tarnaveni pentru anul 2009, care va fi la venituri in suma de 40.849.144 lei iar la cheltuieli in suma de 47.735.142 lei.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


  


                                                                       Presedinte de sedinta


                                                                       Meghesan Nicolae Sorin


 


                           Contrasemneaza


                                 Secretar


                             Stefan Blanaru