nr. 46 din data 28.05.2009 privind aproba Documentatia de atribuire a Contractului de achizitie pentru ”Concesionarea serviciului de salubrizare”

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                  


H O T Ã R R E A   nr. 46


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 mai  2009;


          In temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; a Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006; a Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006; a Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor; a Ordinului nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor; a Ordinului nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor si a Ordinului nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului – cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor;


          Urmare sentintei nr.55/16.01.2006 a Tribunalului Mures pronntata in dosarul nr.1099/2005; a Deciziei nr.493/R  din 20 iunie 2006 a Curtii de Apel Targu Mures pronuntata in dosar nr.398/2006/CCA si a  Deciziei nr.819/R din 27 octombrie 2006 pronuntata in dosarul nr.654/2006/CCA de anulare a licitatiei de concesionare si privatizare prin vanzarea de active a Serviciului Public de Salubrizare a municipiului Tarnaveni;


          Vãzând Referatul intocmit de Comisia numita prin Dispozitia nr.873/2008, inregistrat sub nr.8338/2009 si nota  nr.10385/2009;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se aproba Documentatia de atribuire a Contractului de achizitie pentru ”Concesionarea serviciului de salubrizare” conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                   Meghesan Nicolae Sorin


 


                     Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru