nr. 44 din data 28.05.2009 privind aprobarea contului de execuþie al bugetului general al municipiului Târnãveni si situatiile financiare anuale pe anul 2008

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


H O T Ã R R E A  nr. 44


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 mai 2009;


          Vãzând raportul intocmit de ºef serviciu Buget Contabilitate înregistrat sub nr.11047/2009;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se aprobã contul de execuþie al bugetului general al municipiului Târnãveni si situatiile financiare anuale pe anul 2008, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


  


 


                                                            Presedinte de sedinta


                                                           Meghesan Nicolae Sorin 


  


 


                    Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru