nr. 48 din data 28.05.2009 privind aprobarea modificarii art.2.si art.3 din Hotararea Consiliului Local nr.76/2006

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                               


H O T Ã R R E A nr. 48


                            


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 mai 2009;


          În baza prevederilor art 36 al.2 lit d, al.6 lit. a pct.1 si lit.b precum si art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


          Art.1. Se aproba modificarea art.2.si art.3 din Hotararea Consiliului Local nr.76/2006 care vor avea urmatorul continut:


 


          “Art.2.Premiul consta in acordarea unei sume, in conformitate cu cele de la art.1., echivalenta a:


          400 lei, pentru sefi de promotie, clasa VIII-a


          600 lei pentru sefii de promotie, clasa XII-a


         Pentru participantii la olimpiadele scolare si concursuri la faza nationala organizate de ministerul de resort, dupa cum urmeaza:


          1.000  – premiul I


          900 lei – premiul II


          800 lei premiul III


          700 lei – mentiune


          500 lei participare


         2.000 lei, pentru participantii la olimpiade si concursuri internationale.Cadrele didactice care au pregatit elevii premiati conform al.1, vor beneficia de un premiu echivalent cu 50% din premiul elevului laureat.


 


Art.3.Premiile pentru sefii de promotie vor fi acordate in cadrul festivitatilor de incheiere a anului scolar, iar cele pentru rezultatele obtinute la fazele finale a olimpiadelor/concursurilor, intr-un cadru festiv, organizat de catre Primaria municipiluui Tarnaveni”


 


         Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni


 


Presedinte de sedinta


                                                              Meghesan Nicolae Sorin


Contrasemneaza


               Secretar


 Stefan Blanaru