Anunt de participare numarul 78957/01.06.2009 – Statie de transfer deseuri menajere in Municipiul Tarnaveni

Anunt de participare numarul 78957/01.06.2009

Detalii procedura
Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tarnaveni
Numar anunt de participare: 78957 / 01.06.2009
Denumire contract: Statie de transfer deseuri menajere in Municipiul Tarnaveni
Stare procedura: In desfasurare
 


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:


Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Chirila Vasile , Tel.  0265/443400 , Email:  pmtab@yahoo.com , Fax:  0265/446312 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

– Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Statie de transfer deseuri menajere in Municipiul Tarnaveni
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor


Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Tarnaveni, str. Gruiete, FN, jud. Mures
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executarea de lucrari de amenajare a terenului, imprejmuire plus perdea vegetala de protectie, drum acces, platforma betonata, hala de transfer si sortare dotata cu echipamente si utilaje cu montaj, corp administrativ cu vestiar si grup sanitar, pod bascula, retele hidroedilitare incinta, retele electrice incinta, racordare la utilitati (apa, energie electrica, gaz metan)
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232470-7 – Statie de transfer de deseuri (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile aferente statiei de transfer cuprind urmatoarele:
-Imprejmuire si perdea vegetala: 42.904 lei/10.000 euro
-Constructie corp administrativ, grup sanitar si vestiar: 120.846,50 lei/28166,72 euro
-Pod bascula: 51.485,66 lei/12000,20 euro
-Constructie drum acces: 92.299,80 lei/21513,10 euro
-Constructie hala transfer si sortare deseuri, inclusiv utilaje aferente si montaj (un grup compactare:2 prescontainere de 27 mc, container de rezerva de 27 mc, o presa de balotat cu doua camere, o banda transportoare, o banda transportoare cu segment de sortare):1.525.691,98 lei/355606 euro
-Constructie retea hidroedilitara incinta: 124.450,77 lei/29006,80 euro
-Constructii retea electrica incinta: 150.164,43 lei/35000,10 euro
-Organizare de santier: 24.242,56 lei/5650,42 euro
-Racordare la utilitati (apa, gaz metan, energie electrica):131.667,65 lei/30688, 90 euro; curs de referinta – inforeuro martie 2009:1 euro= 4,2904 lei
Valoarea estimata fara TVA: 2,498,667 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice ºi garantii solicitate
Garantia de participare: 25.000 lei/5826,96 euro; Mod de constituire: plata in numerar; cu OP in contul RO43TREZ4795006XXX000044; scrisoare de garantie bancara, form. 11
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Program PHARE 2005 CES/Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu, bugetul de stat, bugetul local al municipiului Tarnaveni
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii:
Declaratii privind eligibilitatea conform form. A1
Fisa de informatii generale conform form. A2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 conform form. 12B
Cetificat de atestare fiscala eliberat de DGFP
Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale
Declaratie privind calitatea de participant la licitatie conform form. 12C
Pentru persoanele juridice/fizice romane: certificat de inregistrare emis de ORC si certificat constatator emis de ORC privind starea actuala a candidatului
Pentru persoanele fizice/juridice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Persoanele fizice/juridice straine sunt obligate ca pentru documentele de calificare prezentate si care sunt redactate in alta limba sa prezinte si traduceri legalizate in limba romana.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte ogligatorii:
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani – minim 3.000.000 lei, fara TVA, completare form. A2
Se solicita prezentarea in copie a situatiilor financiare anuale (bilanturile contabile) aferente ultimilor 3 ani, vizate de DGFP
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii:
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, se completeaza form. C3
Indeplinirea a cel putin unui contract in ultimii 3 ani (2006-2008) si a carui valoare sa fie de minim 740.000 lei172478,09 euro, fara TVA, se completeaza form. B3
Candidatul sau subcontractantii acestuia sa aiba implementat ISO 9001 si ISO 14001 sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state a UE pentru activitatile de executie Constructii industriale, Executie instalatii apa-canal, Executie instalatie incalzire, Proiectare si executie instalatii electrice si gaz metan.
Se prezinta in copie certificatele
Candidatul sau subcontractantii acestuia sa fie autorizati ISCIR conform PT A-2002, ANRE gaze naturale (gradul II DA si gradul IIID) si ANRE- energie electrica (atestat tip B, C1 A si C2 A). Se prezint in copie autorizatiile
Declaratie privind respectare conditiilor de munca si masurile de securitate si sanatate in munca – se completeaza form. A3
Declaratii privind utilajele conform form. E
Declaratii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si a cadrelor de conducere in ultimii 3 ani- conform form. F
Se vor prezenta CV-urile persoanelor de conducere implicate direct in executarea lucrarilor si CV-ul si copia certificatului de atestare a responsabilului tehnic cu executia.
Se solicita completarea form. D cu subcontractantii si partea subcontractanta (daca este cazul).
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuireOferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
    – criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere
1. Propunerea tehnica 30 %
Descriere
2. Propunerea financiara 70 %
Descriere
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
RO2005/017-553.04.01.04.01.64
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.06.2009 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.06.2009 09:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.06.2009 10:00
Locul: Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, loc. Tarnaveni, p-ta Primariei, nr. 7, jud. Mures, cam. 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii firmelor ofertante care se prezinta cu imputernicire din partea firmei si cu actul de identitate (CI sau BI)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PHARE 2005 CES/Scema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu
VI.3)   Alte informatii
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr 6, sector 3 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  021/3104641 , Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere


Tribunalul Mures
Adresa postala:  Str. Bolyai, nr. 30 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/267856 , Fax:  0265/267856
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac


Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  P-ta Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Tel.  0265/443400 , Fax:  0265/446312
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
01.06.2009 12:42