nr. 51 din data 17.06.2009 privind aprobarea acordarii în folosinþã gratuitã a terenului situat in Târnãveni str.Fabricii nr.5 cãtre Asociatia parintilor si sustinatoilor legali ai persoanelor cu dizabilitati psihomotorii si locomotorii ”CATHARSIS” , in sopul infiintarii unui Centru de recuperare de zi prin terapie ocupationala

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                               


                                     


 


H O T Ã R R E A   nr. 51


 


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 17 iunie 2009;


          Vãzând referatul întocmit de dl. Muntean Ioan, consilier – Cabinet primar înregistrat sub nr.12201/2009;


          În baza art.124 si art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


 


          Art.1.Se aprobã acordarea în folosinþã gratuitã a terenului situat in Târnãveni str.Fabricii nr.5 în suprafaþa de 500 m.p. pe o perioada de 20 ani cãtre Asociatia parintilor si sustinatoilor legali ai persoanelor cu dizabilitati psihomotorii si locomotorii ”CATHARSIS” ,  in sopul infiintarii unui Centru de recuperare de zi prin terapie ocupationala.


          Autorizarea de construire pentru Centrul de recuperare de zi prin terapie ocupationala, se va elibera numai dupa clarificarea situatiei juridice a terenului.


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


                 Presedinte de sedinta


                       Micsa Ioan


 


 


 


                                                                                 Contrasemneaza


                                                                                      Secretar


                                                                                  Stefan Blanaru