nr. 53 din data 17.06.2009 privind aprobarea taxei de depozitare deseuri menajere pentru depozitarea deseurilor menajere in depozitul de deseuri menajere netoxice al municipiuluiCampia Turzii

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                            


H O T Ã R R E A nr. 53


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 17iunie 2009;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.1263/2009;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1.Se aproba taxa de depozitare deseuri menajere de 14,72 lei/t (fara TVA) pentru depozitarea deseurilor menajere in depozitul de deseuri menajere netoxice al municipiului Campia Turzii.


Se imputerniceste primarul municipiului Tarnaveni pentru semnarea contractului de depozitare a deseurilor menajere in depozitul de deseuri menajere netoxice al municipiului Campia Turzii.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                 Presedinte de sedinta


                       Micsa Ioan


 


 


 


                                                                                 Contrasemneaza


                                                                                      Secretar


                                                                                  Stefan Blanaru