nr. 55 din data 17.06.2009 privind aprobarea avizul Prealabil de Oportunitate nr. 2 din 10.06.2009

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                            


H O T Ã R R E A nr. 55


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 17iunie 2009;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.12468/2009 intocmit de arhitect sef Coros Ioan;


          In temeiul art.32 al.1 lit.b si art.37 al.5 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ºi urbanismul;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1.Se aproba avizul Prealabil de Oportunitate nr. 2 din 10.06.2009, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


 


 


                 Presedinte de sedinta


                       Micsa Ioan


 


 


 


                                                                                 Contrasemneaza


                                                                                      Secretar


                                                                                  Stefan Blanaru


  


 


Anexa


ROMÂNIA


JUDEÞUL MUREȘ


PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI


Biroul Urbanis, Amenajarea Teritoriului -Cadastru


 


         


 


AVIZ  PREALABIL DE OPORTUNITATE


Nr. 2 din 10.06.2009


 


Solicitant:                  SC AGRAR TRANSILVANIA SRL, prin Urda Ovidiu


 


Nr. cerere/documentatie: 12.263/09.06.2009


 


Obiectiv/Adresã:    Construire Case de locuit, pe str.22 Decembrie, fn.


 


 


Pe terenul studiat cuprins în intravilanul Municipiului Tarnaveni, arh.urbanist Keresztes Geza la comanda beneficiarului, solicita  prin documentaþia înaintatã eliberarea unui Aviz Prealabil de Oportunitate in vederea construirii unor case de locuit..


      In urma analizarii documentatiei depuse cu nr.12.263/09.06.2009 de catre beneficiarul Urda Ovidiu, reprezentant al SC Agrar Transilvania SRL, proiectant S.C. ARHIEDIL S.R.L. Tg.Mures.


      Avand in vedere Procesul verbal intocmit in urma sedintei din data de 10.06.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism, infiintata in baza art.37 din Legea  nr. 350/2001, si a H.C.L. nr. 40/15.05.2009, privind amenajarea teritoriului si urbanismului, precum si a prevederilor Ordonantei nr.27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2001, se elibereaza prezentul Aviz Prealabil de Oportunitate in vederea construirii unor case de locuit, cu obligatia beneficiarului de a intocmi un Plan de Urbanism  de Detaliu  cu respectarea prevederilor cuprinse in UTR. Nr. 16, referitor la POT, CUT, respectarea  aliniamentelor, regimul de inaltime maxim P+M, parcaje si spatii verzi min 25% in incinta, inscrieea in contextul urbanistic existent, ca volumetrie, materiale de constructii, echipare tehnico-edilitara.


          În urma analizãrii solicitãrii, Consiliul Local Tarnaveni a aprobat prin HCL nr……din …………… Avizul Prealabil de Oportunitate pentru întocmire „PUD – Construire case de locuit pe str. 22 Decembrie, fn.


 


 


Intocmit


Ref. Spec.Medesan Daniela

                     Aviz favorabil al  


         COMPARTIMENTULUI DE RESORT 


                        ing. Coros Ioan