nr. 56 din data 17.06.2009 privind aprobarea avizului Prealabil de Oportunitate nr. 3 din 10.06.2009

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                            


H O T Ã R R E A nr. 56


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 17iunie 2009;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.12469/2009 intocmit de arhitect sef Coros Ioan;


          In temeiul art.32 al.1 lit.b si art.37 al.5 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ºi urbanismul;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1.Se aproba avizul Prealabil de Oportunitate nr. 3 din 10.06.2009, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


 


 


                 Presedinte de sedinta


                       Micsa Ioan


 


 


 


                                                                                 Contrasemneaza


                                                                                      Secretar


                                                                                  Stefan Blanaru


 


  


 


Anexa


ROMÂNIA


JUDEÞUL MUREȘ


PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI


Biroul Urbanis, Amenajarea Teritoriului -Cadastru 


 


AVIZ  PREALABIL DE OPORTUNITATE


Nr. 3 din 10.06.2009


 


Solicitant:                  PRIMARIA MUN. TARNAVENI


 


Nr. cerere/documentatie: 12.130/09.06.2009


 


Obiectiv/Adresã:     Amenajare baza sportiva – agrement, P-ta Obor, fn.


 


Pe terenul studiat cuprins în intravilanul Municipiului Tarnaveni, se solicita  prin documentaþia înaintatã eliberarea unui Aviz Prealabil de Oportunitate in vederea amenajarii unei baze sportive si de agrement.


      In urma analizarii documentatiei depuse cu nr.12.130/09.06.2009 de catre beneficiarul, Primaria mun. Tarnaveni, intocmit Biroul Urbanism.


      Avand in vedere Procesul verbal intocmit in urma sedintei din data de 10.06.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism, infiintata in baza art.37 din Legea  nr. 350/2001, si a H.C.L. nr. 40/15.05.2009, privind amenajarea teritoriului si urbanismului, precum si a prevederilor Ordonantei nr.27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2001, se elibereaza prezentul Aviz Prealabil de Oportunitate in vederea amenajarii unei baze sportive si de agrement, cu obligatia beneficiarului de a intocmi un Plan de Urbanism Zonal.


          Terenul studiat este in intravilanul municipiului, P-ta Obor, fn, UTR 11, fiind invecinat cu : la nord – linie Cf Blaj-Praid, la est si sud – dig rau Tarnava Mica, la vest –  dig parau Plopilor.


       


·         Categoriile funcþionale ale dezvoltãrii ºi eventualele servituþi:


– existenta UTR 11 – zona libera, folosita ca teren arabil, cu potential ridicat pentru amenajarea unei zone de agrement si sport – subzona Vp-Vs – interdictie de construire pana la intocmire PUZ


– propusa: baza sportiva si de agrement


Reglementãri obligatorii


– circulatia va fi studiata astfel incat sa se realizeze 2 cai de acces care vor apartine domeniului public


– regim de inaltime maxim P+2


– se va urmari echiparea cu lucrari tehnico-edilitare a zonei


– POT-ul si CUT-ul se vor stabili prin regulamentul PUZ         


– parcari ecologice, plantatii ornamentale si spatii verzi minim 25 %, locuri de joaca, alei pietonale, terenuri pentru sport si agrement si constructii care sa le deserveasca .


 


          În urma analizãrii solicitãrii, Consiliul Local Tarnaveni a aprobat prin HCL nr……din …………… Avizul Prealabil de Oportunitate pentru întocmire „PUZ – Construire locuinte ANL pe str. Progresului, fn.


 


Intocmit


Ref. Spec.Medesan Daniela


 


                                                       Aviz favorabil al


                                            COMPARTIMENTULUI DE RESORT


                                                        ing. Coros Ioan