nr. 57 din data 17.06.2009 privind aprobarea avizului Prealabil de Oportunitate nr. 4 din 10.06.2009

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                            


H O T Ã R R E A nr. 57


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 17iunie 2009;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.12470/2009 intocmit de arhitect sef Coros Ioan;


          In temeiul art.32 al.1 lit.b si art.37 al.5 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ºi urbanismul;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1.Se aproba avizul Prealabil de Oportunitate nr. 4 din 10.06.2009, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                  Presedinte de sedinta


                       Micsa Ioan


 


 


 


                                                                                 Contrasemneaza


                                                                                      Secretar


                                                                                  Stefan Blanaru


  


 


Anexa


ROMÂNIA


JUDEÞUL MUREȘ


PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI


Biroul Urbanis, Amenajarea Teritoriului -Cadastru 


 


AVIZ  PREALABIL DE OPORTUNITATE


Nr. 4 din 10.06.2009


 


Solicitant:                  PRIMARIA MUN. TARNAVENI


 


Nr. cerere/documentatie: 12.272/10.06.2009


 


Obiectiv/Adresã:        Construire locuinte ANL, str. Progresului, fn.


 


Pe terenul studiat cuprins în intravilanul Municipiului Tarnaveni, se solicita  prin documentaþia înaintatã eliberarea unui Aviz Prealabil de Oportunitate in vederea construirii unor locuinte ANL.


In urma analizarii documentatiei depuse cu nr.12.272/10.06.2009 de catre beneficiarul, Primaria mun. Tarnaveni, intocmita de Biroul Urbanism.


Avand in vedere Procesul verbal intocmit in urma sedintei din data de 10.06.2009 a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism, infiintata in baza art.37 din Legea  nr. 350/2001, si a H.C.L. nr. 40/15.05.2009, privind amenajarea teritoriului si urbanismului, precum si a prevederilor Ordonantei nr.27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2001, se elibereaza prezentul Aviz Prealabil de Oportunitate in vederea conversiei functiunii – construire locuinte ANL si dotari deficitare in zona, cu obligatia beneficiarului de a intocmi un Plan de Urbanism Zonal.


Terenul studiat este in intravilanul municipiului, str. Progresului, fn, fiind invecinat cu : la nord – teren sport SC Electroserv Tarnava Exim SRL, la est – str. Progresului, la sud –  Primaria mun. Tarnaveni, la vest –  SC Electroserv Tarnava Exim SRL


·         Categoriile funcþionale ale dezvoltãrii ºi eventualele servituþi:


– existenta UTR 28 – zona cu interdictie temporara de construire pana la aprobare PUZ


– propusa: zona pentru locuinte ANL si dotari deficitare in zona


Reglementãri obligatorii       


-se va analiza posibilitatea prevederii functiunilor publice lipsa sau deficitare din zona


– se va studia realizarea unui acces in str. Progresului


   POT max = 30%; CUT max = 1,5, H max = P+4


 – parcari ecologice, plantatii ornamentale si spatii verzi minim 25 %, locuri de joaca, alei pietonale, perdea de protectie din arbori talie inalta pe latura vestica


-echipare tehnico edilitarã


 


          În urma analizãrii solicitãrii, Consiliul Local Tarnaveni a aprobat prin HCL nr……din …………… Avizul Prealabil de Oportunitate pentru întocmire „PUZ –  conversie functiune – Construire locuinte ANL pe str. Progresului, fn.


 


Intocmit


Ref. Spec.Medesan Daniela


 


                                                     Aviz favorabil al 


                                   COMPARTIMENTULUI DE RESORT


                                                        ing. Coros Ioan