nr. 65 din data 23.07.2009 privind stabilirea unor masuri pentru buna gospodarire si pastrarea curateniei, respectarea normelor de igiena si infrumusetarea municipiului Tarnaveni

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 HOTARAREA   65/2009  


                                                               


 


 


 


Privind stabilirea unor masuri pentru buna gospodarire si


pastrarea curateniei, respectarea normelor de igiena si


infrumusetarea municipiului Tarnaveni


 


 


 


 


            Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 23.07.2009,


            Vazand referatul intocmit de Sing. Coros Elena si Ec.Crisan Gurghean inregistrat sub nr.14.466/09.072009,


            In baza art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,


  


HOTARASTE:


 CAP:I. Norme privind salubrizarea, menþinerea curãþeniei, buna gospodãrire a imobilelor ºi esteticii localitãþii, ocrotirea sãnãtãþii ºi menþinerea liniºtii publice.  


Art.1. Locuitorii Municipiului Târnãveni au obligaþia de a asigura curãþenia ºi buna gospodãrire a imobilelor în care locuiesc sau îºi desfãºoarã activitatea, precum ºi a zonelor aferente acestora: curþi, grãdini, trotuare, zone verzi, strãzi, alei etc. precum ºi gardurilor, porþilor ºi faþadelor clãdirilor pe care le folosesc cu orice titlu: proprietari, administratori sau chiriaºi, persoane fizice sau juridice.


            Curþile ºi terenurile virane din oraº trebuie menþinute în stare de curãþenie fiind interzisã depozitarea sau aruncarea oricãror materiale, deºeuri,  reziduuri sau gunoaie care dãuneazã salubritãþii sau esteticii.


            Pentru starea necorespunzãtoare a faþadelor clãdirilor ºi scocurilor acestora, gardurilor, porþilor ºi trotuarelor (acolo unde nu existã contract cu firma prestatoare a serviciilor de salubritate ) precum ºi în curþi ºi grãdini, atunci când situaþia devine atentat la sãnãtatea publicã, se vor aplica amenzi.


 
Amenda


Persoane fizice


70- 140 lei


 


Persoane juridice


140 – 540 lei


Art.2. Persoanele fizice si persoanele juridice au obligatia sa curete santurile si taluzele din fata terenurilor intravilane ce le detin de ierburi, depuneri, resturi, pe care sa le indeparteze din zona cailor publice sa ia masuri pentru asigurarea scurgerii apelor provenite din ploi, topirea zapezilor si alte cauze inclusiv prin curatirea zapezii din santuri si prin desfundarea podetelor de intrare pe alte terenuri.


                                               
Amenda


Persoane fizice


120- 340 lei


 


Persoane juridice


340 – 540 lei


Art.3. Proprietarii, administratorii sau chiriaºii persoane fizice sau juridice au obligaþia de a curãþa trotuarul pe porþiunea din dreptul imobilelor ºi a terenurilor pe care le deþin cu excepþia cazurilor în care efectuarea lucrãrii a fost contractatã cu o firmã  prestatoare de servicii (operatorul seviciului de salubrizare)


            Persoanele angajate de asociaþiile de proprietari pentru salubritate au obligaþia de a efectua ºi menþine permanent curãþenia trotuarelor, aleilor, zonelor verzi ºi zonelor destinate depozitãrii containerelor din cartiere.


            Firma prestatatoare de servicii are obligaþia de a respecta în calitate de executant contractele încheiate cu persoanele fizice, juridice ºi primãrie, pentru menþinerea curãþeniei, inclusiv locul de depozitare a containerului.


                                                           
Amenda


Persoane fizice


70 – 140 lei


 


Persoane juridice


340 – 760lei


Art.4. Este interzisã mãturarea pe trotuar sau pe stradã a apei murdare ºi resturilor provenite din curãþarea magazinelor, localurilor sau locuinþelor.


            Este interzisã mãturarea sau aruncarea prafului ºi gunoiului pe rigole, taluze, ºanþuri, în albii sau pe malurile cursurilor de apã, pe partea carosabilã a arterei de circulaþie.


            Personalul din cadrul firmei prestatoare de servicii încredinþat cu întreþinerea reþelei stradale de canalizare are obligaþia de a desfunda gurile de scurgere ale apei ori de câte ori este nevoie.


 
Amenda


Persoane fizice


70 – 140 lei


 


Persoane juridice


340– 760 lei


Art.5. Curãþenia trotuarelor de zãpadã ºi gheaþã se executã de câte ori este nevoie, asigurându-se desfundarea rigolelor  ºi circulaþia pietonilor în condiþii normale ºi fãrã nici un pericol de accidentare  a acestora.


            Zãpada ºi gheaþa se vor depozita pe partea carosabilã a strãzii la 30 cm de la bordura trotuarului, lãsând libere gurile de scurgere ale canalului.


            Este interzisã scoaterea pe stradã ori pe trotuar a zãpezii ºi gheþii din curþi.


            Acoperiºurile, terasele, balcoanele, jgheaburile ºi burlanele vor fi curãþate de zãpadã ºi þurþuri de gheaþã, iar jgheaburile, burlanele ºi gurile de scurgere se vor desfunda ori de câte ori este nevoie.


            Curãþirea trotuarelor de zãpadã ºi gheaþã se va efectua cu mare grijã pentru a se evita distrugerea sau deteriorarea pavelelor de pe trotuar. La aceastã operaþiune dacã este cazul se vor folosi materiale antiderapante fãrã conþinut de sare.


            Firma prestatoare de servicii va asigura transportul la timp a zãpezii colectate de pe partea carosabilã ºi de pe trotuare în locuri special destinate.


 
Amenda


Persoane fizice


120 – 270 lei


 


Persoane juridice


560 – 1.100 lei


Art.6. Agenþii economici,  persoane fizice sau asociaþiile de proprietari au obligaþia de a încheia contract de prestãri servicii de salubritate cu firma prestatoare de astfel de servicii pentru deºeuri menajere ºi sã plãteascã la termen contravaloarea facturilor emise lunar.


  
Amenda


Persoane fizice


100 –  250 lei


 


Persoane juridice


250 – 400 lei


Art.7. Proprietarii, administratorii sau chiriaºii persoane fizice sau juridice care constatã nereguli ºi clauze contractuale neîndeplinite de cãtre firma prestatoare de servicii de salubritate cu contract, au obligaþia moralã ºi pot depune plângeri verbale sau scrise la sediul firmei ºi la primãrie.


            Primãria este obligatã sã verifice starea de fapt, sã atenþioneze firma prestatoare de servicii de salubritate ºi sã ia mãsurile corespunzãtoare .


Art.8. Locuitorii municipiului Târnãveni persoane fizice sunt obligaþi sã-ºi depoziteze deºeul menajer în europubele de 120 L iar asociaþiile de proprietari ºi agenþii economici în eurocontainere de 1,1 mc  sau europubele, cu obligaþia de a le întreþine în bunã stare de folosinþã ºi curãþenie. Europubelele ºi containerele pot fi procurate de cãtre acestea sau pot fi închiriate de la firma prestatoare de servicii pentru ridicarea deºeurilor menajere.


            Tipul recipienþilor de depozitare va fi stabilit prin contractul încheiat între beneficiar ºi prestator.


            Persoanele angajate de asociaþiile  de proprietari pentru salubritate au obligaþia de a asigura menþinerea curãþeniei în preajma ºi la locul de pãstrare a containerelor care trebuie spãlate ºi desinfectate prin grija firmei prestatoare a  serviciilor de salubritate  conform programului de ridicare.


            În celelalte clãdiri recipienþii trebuie pãstraþi în curþi putând fi aduºi lângã ieºire sau in afara porþii, numai înaintea orelor programate de firma prestatoare de servicii de salubritate pentru ridicarea deºeurilor menajere.


            Întreþinatorii cãilor publice ai unitãþii de salubritate  au obligaþia de a depozita deºeurile stradale colectate numai în locuri stabilite ºi de a le ridica  în termen de maxim 8 ore de la colectare.


 
Amenda


Persoane fizice


140 – 340 lei


 


Persoane juridice


340 – 760 lei


Art.9. Este interzisã amestecarea cu deºeuri menajere ori depozitarea în acelaºi loc cu acestea, a resturilor rezultate din demolãri, reparaþii ºi  din orice amenajãri fãcute la imobile, cât ºi a gunoiului de grajd. Aceste resturi se vor transporta de beneficiarul lucrãrii la locul indicat de organele firmei prestatoare de servicii de salubritate sau ale primãriei.


            Transportarea ºi depozitarea acestor deºeuri se executã pe bazã de cerere sau comandã la tariful stabilit de cãtre firma prestatoare de servicii de salubritate.


                                   
Amenda


Persoane fizice


140 – 340 lei


 


Persoane juridice


340– 760 lei


Art.10. Deseurile periculoase spitalicesti sau alte deseuri clinice periculoase (de la pacientii cu boli infectioase, toate ustensilele taioase sau ascutite, deseuri infectioase de la laboratoarele clinice de microbiologie, deseuri biologice din zonele operatorii), provenite din activitatea spitalelor, unitatilor sanitare sau a cabinetelor medicale individuale vor fi distruse prin incinerare in instalatii de incinerare in baza incheierii unui contract in acest sens.


                                               
Amenda


Persoane fizice


440 – 880 lei


 


Persoane juridice


880– 1.100lei


Art.11. Se interzice accesul persoanelor straine si ducerea la pasunat a turmelor si cirezilor in raza rampei de gunoi.


            Personalul unitatii de salubritate are obligatia de a ridica la observare sau deindata dupa anuntare, cadavrele de animale mici (caini, pisici, pasari, etc) de pe caile de comunicatie si din zona apelor curgatoare, aflate in zona lor de activitate.


                                               
Amenda


Persoane fizice


120– 340 lei


 


Persoane juridice


340 – 560 lei


Art.12. Se interzice arderea pe teritoriul municipiului a oricaror deseuri si reziduuri ramase din procesul de productie precum si a deseurilor provenite din gospodariile cetatenesti si din unitatile social-administrative. 


 
Amenda


Persoane fizice


120– 220 lei


 


Persoane juridice


440– 1.100 lei


Art.13. Persoanele care construiesc, reparã sau demoleazã construcþii de orice fel, sunt obligate sã asigure în permanenþã curãþenia ºantierului.


            Depozitarea materialelor necesare sau rezultate din lucrãrile indicate la aliniatul unu ºi prepararea oricãror materiale de construcþii pe trotuare sau pe partea carosabilã a strãzii se poate face numai în baza autorizaþiei prealabile elaboratã de primãrie cu achitarea taxelor legale ºi avizul Poliþiei rutiere.


Persoanele fizice si juridice care efectueaza lucrari de reparatii si reamenajare în blocurile de locuint , lucrari care nu necesita eliberarea unei autorizatii de construire, au obligatia ca înainte de începerea lucrarilor sa anunte în scris Asociatia de proprietari din care face parte, asupra naturii si duratei


lucrarilor.


                                               
Amenda


Persoane fizice


340– 660 lei


 


Persoane juridice


560 – 1.100 lei


Art.14.Este interzisã aruncarea în altã parte decât la locul anume destinat (coºurile de gunoi stradale) a hârtiilor, a cojilor de seminþe sau fructe ºi a resturilor de obiecte, ori comiterea altor fapte care au ca rezultat murdãrirea strãzilor, parcurilor, pieþelor, mijloacelor de transport în comun, a altor locuri  sau clãdiri publice, ori pot cauza înfundarea instalaþiilor de canalizare.


            Se interzice colectarea de cãtre persoane fizice a reziduurilor menajere din recipienþi sau containere de gunoi.


Se interzice satisfacerea necesitãþilor fireºti în locurile publice: parcuri, pieþe, locuri virane, strãzi, porþi de acces etc.


                                               
Amenda


 


                             50 – 100 lei


Art.15. Este interzisa depozitarea in containerele si europubelele aferente blocurilor de locuinte a deseurilor de orice tip de catre persoanele juridice si cetatenii care locuiesc in locuintele individuale sau alte asociatii de locatari/proprietari.


                                               
Amenda


Persoane fizice


                             50 – 100 lei


 


Persoane juridice


340 – 560 lei


Art.16. Se interzice rasturnarea continutului ori deteriorarea cosurilor din reteaua stradala, destinate depunerii hartiilor si resturilor.


                                               
Amenda


 


200 – 300 lei


Art.17. Persoanele fizice si persoanele juridice care isi desfasoara activitatile comerciale in piete, targuri si alte locuri publice sunt obligate sa intretina curatenia si ordinea in zona unde isi desfasoara activitatea si la locurile de depozitare a produselor alimentare si nealimentare.


                                               
Amenda


Persoane fizice


120– 220 lei


 


Persoane juridice


340 –660 lei


Art.18. Persoanele care transporta, incarca, descarca sau preiau marfuri, ambalaje ori alte lucrari au obligatia de a nu parasi locul desfasurarii activitatii respective inainte de a-l curata.


                                               
Amenda


Persoane fizice


100 – 250 lei


 


Persoane juridice


250 – 440 lei


Art.19. Se interzice curatarea sau spalarea rufelor, zarzavaturilor, vehiculelor si altor obiecte, curatarea ori depozitarea de obiecte la fantanile si izvoarele publice, cat si murdarirea zonei acestora.


            Curatarea si spalarea vehiculelor, curatarea, popasul ori adapatul animalelor sunt pemise numai in locurile special amenajate in acest scop.


                                               
Amenda


 


100 – 200 lei


Art.20. Este interzisa depozitarea  de marfuri, produse, ambalaje sau alte materiale, in parcuri, zone verzi, pe strazi si trotuare sau in alte locuri destinate publicului, cat si sub portile de acces.


            Se interzice blocarea cailor de acces in piete prin depozitarea de marfuri, parcarea autovehiculelor pentru efectuarea operatiilor de incarcare-descarcare marfuri, instalarea de mese pliante sau parcarea de biciclete, carucioare sau alte mijloace de transport precum si stationarea acestora in Piata Avram Iancu.


                                               
Amenda


Persoane fizice


120 – 220 lei


 


Persoane juridice


340– 560 lei


Art.21. Proprietarii terenurilor intravilane cu sau fãrã construcþii, personal ori prin administratorii încredinþaþi de ei, sunt obligaþi a aplica în mod vizibil tãbliþele cu numãrul de intravilan stabilit , rãspund  permanent de întreþinerea cuãþeniei ºi ordinii pe aceste terenuri, inclusiv cu obligatia de a ingradi terenul pentru delimitarea proprietatii.


                       
Amenda


Persoane fizice


60– 120 lei


 


Persoane juridice


120 – 220 lei


Art.22. Este interzisa uscarea rufelor sau asezarea oricaror obiecte, in afara de flori, pe garduri, pereti, balcoane si ferestre ce dau spre piete si strazi, pentru a nu dauna esteticii .


            Florile de pe partea exterioara a cladirilor si din balcoane se vor uda astfel incat sa se evite scurgerea apei pe cladiri sau pe trecatori.


            Este interzisa asezarea ori aruncarea pe fereastra, pe usa sau din balcon a obiectelor care prin cadere pot provoca raniri de persoane sau alte pericole.


                                               
Amenda


 


60 – 120 lei


Art.23. Se interzice folosirea meselor din pietele agroalimentare ale municipiului Tarnaveni in alte scopuri decat cele pentru care au fost destinate.


            Se interzice modificarea esteticii pietei prin asezarea pe acoperisul meselor a cartoanelor sau altor materiale.


                                               
Amenda


Persoane fizice


60 – 120 lei


 


Persoane juridice


120 – 220 lei


Art. 24. Este interzisa lasarea in libertate a animalelor sau pasarilor in locurile publice ori in curtile aflate in folosinta mai multor locatari , fara consmintamantul locatarilor respectivi.


                                               
Amenda


 


120 – 440 lei


Art.25. Este interzisa trecerea cu animale sau stationarea acestora, circulatia cu vehicule pe baraje, diguri, cu exceptia locurilor anume destinate in acest scop sau pentru interventii operative.


                                               
Amenda


 


300 – 600 lei


 


Art.26.            Proprietarii de animale domestice au urmatoarele obligatii:


 – crestera animalelor domestice si a pasarilor in curtile proprietatii individuale, se va face numai pentru nevoile familiale proprii cu respectarea regulilor sanitar-veterinare in vigoare si fara sa produca poluarea mediului inconjurator sau disconfort vecinilor


– sa amplaseze adaposturile pentru animalele domestice si pasari la o distanta de minim 10 metri fata de cea mai apropiata locuinta invecinata


– sa pastreze curatenia si sa asigure igienizarea adaposturilor pentru animalele domestice si pasari  . Detinatorii au obligatia de a le spala si curata zilnic si de a le dezinfecta, astfel incat sa nu produca poluarea mediului sau disconfort vecinilor


– evacuarea dejectiilor si a apelor reziduale rezultate din igienizarea adaposturilor se vor efectua intr-o fosa ecologica acoperita astfel incat sa nu afecteze mediul inconjurator


– depozitarea gunoiului de grajd se va face pe  platforme amenajate, acesta va fi transportat periodic pe terenuri agricole


– este interzis abandonarea dejectiilor provenite de la animalele domestice si pasari la punctele de colectare selectiva


                                               
Amenda


Persoane fizice


  340  – 660 lei  


 


Persoane juridice


1.200 – 1.600 lei


Art.27


cresterea pasarilor pentru consum propriu este permisa pe raza municipiului Tarnaveni, cu exceptia cartierelor de blocuri de locuit


cresterea porcilor este interzisa in cartierele de blocuri de locuit si pe pe urmatoarele strazi:


str. Avram Iancu de la nr.2-24 si 1-29 inclusiv, str. Republicii, P-ta Primariei, Str. Mioritei de la nr.1-11 si 2-18 inclusiv, str.Soimilor, P-ta Avram Iancu, P-ta. Trandafirilor, Str. 1 Mai, Str. Martisor,  str. Mr. Vasile Milea, str. N. Balcescu de la nr.2-22 si 1-3 inclusiv, str. Stadionului,str.Scolii, str. Frumoasa, str. Morii, str. Viitorului, str.Lt. Ghe. Manoiu, Str. 22 Decembrie de la 1-7si 2-8A, , str. G.Cosbuc de la nr. 1-21 si 2-20 inclusiv, str. Pompierilor de la nr.1-9 si 2-4 inclusiv,  str. Pacii de la nr. 1-3 si 2-8 inclusiv,  str. Tineretului, str. Industriei, str. V.Babes, str. Victoriei.


cresterea bovinelor, bubalinelor, cabalinelor, ovinelor , caprinelor si animalelor de blana este interzisa in cartierele de blocuri de locuit si pe urmatoarele strazi: str. Avram Iancu pana la intersectia cu strada Plugarilor si 9 Mai,  str. Republicii, P-ta Primariei, Str. Mioritei, str.Plopilor, str. M. Eminescu pana la pasajul CFR, str.Soimilor, P-ta Avram Iancu, P-ta. Trandafirilor, Str. 1 Mai, Str. Martisor, str. Mr. Vasile Milea, str. N. Balcescu de la nr.2-22 si 1-3 inclusiv, str. Piata Obor, str. Stadionului,str.Scolii, str. Frumoasa, str. Morii, str. Viitorului, str.Lt. Ghe. Manoiu, str. Liliacului, Str. 22 Decembrie de la 1-7si 2-8A, , str. G.Cosbuc de la nr. 1-21 si 2-20 inclusiv, str. Pompierilor de la nr.1-9 si 2-4 inclusiv, str. Bradului, str. Pacii de la nr. 1-3 si 2-8 inclusiv, str. Horea pana la str. Turnisor, str. Tineretului, str. Industriei, str. V.Babes, str. Victoriei, str. Aleea Garii, str. Armatei, str. Grivitei, str. Aleea A si B, str. Fabricii, cart. 1 Iunie.


 
Amenda


Persoane fizice


340– 660 lei


 


Persoane juridice


1.200 – 1.600lei


Art.28. Detinatorii de imobile au obligatia sa ia masuri pentru starpirea sobolanilor, rozatoarelor si insectelor din imobilele respective.


            Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa execute periodic sau ori de cate ori se impun cu societati autorizate operatiile de dezinsectie si deratizare a imobilelor pe care le detin cu orice titlu.


                                               
Amenda


Persoane fizice


220– 660 lei


 


Persoane juridice


1.200– 2.200 lei


Art. 29. Este interzisa amplasarea sau mentinerea de closete, fose septice la distanta mai mica de 10 m de la usile sau ferestrele cladirilor de locuit .


            Este interzisa raspandirea  direct pe sol (curti, gradini, strazi,santuri, locuri riverane, s.a.) sau in bazinele naturale de apa a apelor uzate, menajere si industriale, a uleiurilor uzate.


                                               
Amenda


Persoane fizice


220 – 540 lei


 


Persoane juridice


540 – 1.100 lei


Art.30.  Vanzarea si cumpararea ciupercilor de orice fel este permisa numai in unitatile comerciale ori pietele organizate. Se pot pune in vanzare numai speciile admise de organele sanitare cu acte de provenienta.


            In caz de incalcare a prezentei dispozitii se  aplica  masura confiscarii.


                                               
Amenda


Persoane fizice


220 – 440lei


 


Persoane juridice


560 – 1.100 lei


Art.31. Este interzisa tulburarea linistii si a bunei convietuiri intre cetateni prin desfasurarea in locuinte sau anexele acestora intre orele 1500-1700 si 2200800 a oricaror activitati producatoare de zgomot (galagie, cantat vocal sau la instrumente muzicale, folosirea de masini si aparate, unelte de lucru ori de uz casnic, etc). Intre aceste ore aparatele de radio, televizoarele si alte asemenea aparate pot fi folosite la o intensitate care sa nu tulbure linistea vecinilor.


            In restul timpului, activitatile indicate mai sus se pot desfasura numai in conditii normale, evitandu-se orice abuz.


          Exercitarea unor activitati liber-profesioniste in apartamentele proprii este permisa numai cu respectarea prevederilor mai sus amintite.


            Proprietarii autovehiculelor dotate cu alarma precum si administratorii imobilelor dotate cu alarme au obligatia de a lua masurile necesare pentru functionarea acestora astfel încât sa nu tulbure linistea publica .          


                                   
Amenda


Persoane fizice


220    440 lei


 


Persoane juridice


560 – 1.100 lei


Art. 32. Scuturatul lenjeriei, hainelor sau oricaror altor obiecte sau batutul covoarelor sunt admise numai intre orele 8:00-15:00 si 17:00-22:00, si numai in curtea imobilului sau in alte locuri anume destinate, fiind interzisa folosirea in acest scop a balcoanelor si ferestrelor.


            Curatarea locului de desfasurare a acestor activitati se va asigura in termen de cel mult o ora de la desfasurarea de catre cel care a efectuat-o sau de catre asociatia de locatari/proprietari.


                                               
Amenda


Persoane fizice


120    220 lei


 


Persoane juridice


270 – 440 lei


Art. 33. Este interzisa ocuparea abuziva a domeniului public si distrugerea zonelor verzi din cartiere prin amenajarea de gradini pentru legume, zarzavaturi.


                                               
Amenda


Persoane fizice


220    1.100 lei


Art.34.  Este interzisa ingradirea zonelor verzi cu garduri improvizate din sarma ghimpata. Sunt acceptate numai garduletele ornamentale.


                                               
Amenda


 


120 –  560 lei


Art. 35. Este interzisa blocarea cu autovehicule sau cu alte materiale a accesului la containerele de gunoi, terenurile de joaca pentru copii, precum si a autovehiculelor parcate corect.


            Este interzisa sacrificarea animalelor de orice fel pe domeniul public.Animalele se pot sacrifica în gospodariile individuale si în unitatile autorizate, cu respectarea legislatiei in vigoare.


                                   
Amenda


Persoane fizice


120    220 lei


 


Persoane juridice


340 – 560 lei


Art. 36. Vanzarea produselor si marfurilor de orice fel prin tonete, tarabe si comert ambulant este admisa numai cu autorizatie, in locurile si cu mijloacele de expunere stabilite de organele primariei.


                                               
Amenda


Persoane fizice


120–  220 lei


 


Persoane juridice


220 – 440 lei


Art. 37. Vanzarea si cumpararea de catre cetateni a obiectelor uzate este permisa numai in incinta pietelor autorizate in acest sens si in zilele stabilite sau prin unitatile  autorizate.


                                               
Amenda


Persoane fizice


120 –  220 lei


 


Persoane juridice


220 – 660 lei


Art. 38. Agentii comerciali sunt obligati sa afiseze firmele si reclamele numai dupa obtinerea prealabila a autorizatiei, in locurile, conditiile grafice si coloristica aprobate.


                                               
Amenda


Persoane fizice


440    1.100 lei


Art. 39. Folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj se face numai dupa achitarea taxei de afisaj si numai in locurile aprobate.


                                               
Amenda


Persoane fizice


120    220 lei


 


Persoane juridice


220 – 660 lei


Art. 40. Se interzice lipirea de afise si reclame in locurile neautorizate.


                                               
Amenda


Persoane fizice


220    440 lei


 


Persoane juridice


440 – 1.100 lei


Art. 41. Este interzisa vanzarea produselor agroalimentare in afara locurilor special amenajate.


                                               
Amenda


Persoane fizice


220    440 lei


 


Persoane juridice


440 – 1.100 lei


Art. 42. Se interzice folosirea mijloacelor de masurare proprii in piete si oboare.


                                               
Amenda


Persoane fizice


340    660 lei


 


Persoane juridice


560 – 1.600 lei


 


 


CAP. II. Norme privind intretinerea si folosirea drumurilor, strazilor si a celorlalte cai de comunicatii, a plantatiilor, parcurilor si surselor naturale de importanta locala


 


Art. 43. Este interzisa abandonarea pe domeniul public (piete, strazi, trotuare, parcuri, zone verzi, etc) a caroseriilor sau a partilor din autovehicule precum si a unor materiale (prefabricate, tevi, etc).


            Acestea vor fi confiscate de catre primarie, urmand a fi recuperate de proprietari dupa plata amenzii.


                                               
Amenda


 


1.100    2.200 lei


Art. 44. Este interzisa:


          Trecerea cu animale in turme sau cirezi prin pietele sau pe strazile municipiului. Animalele destinate pentru abator sau ingrasatorii pot fi transportate in vehicule cu exceptia turmelor de transhumanta.


 
Amenda


 


220    440 lei


          Circulatia cu orice fel de vehicul incarcat cu furaje sau alte materiale, cat si tararea de obiecte care prin natura lor sau prin modul incarcarii sau transportarii ar periclita curatenia publica, ori ar degrada arterele de circulatie, precum si lipsa sacilor colectori de dejectii la animalele de tractiune.


 
Amenda


 


220    440 lei


          Circulatia pe arterele municipiului a autovehiculelor cu roti dintate sau senilate si fara bandaje de protectie.


 
Amenda


 


1.100    2.200 lei


          Circulatia vehiculelor cu tractiune animala, in zonele asfaltate, fara dotare cu roti cu pneuri.


 
Amenda


 


220    660 lei


          Agentii economici si persoanele fizice au obligatia de a asigura curatirea mijloacelor de transport si utilajelor la intrarea pe drumurile publice.


 
Amenda


Personae fizice


220-440  lei


 


Persoane juridice


1.100    1.600 lei


    Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor cu tractiune animala fara a avea certificate si  placute cu numar de înregistrare .


 
Amenda


 


340    660 lei


       Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor pentru care nu exista  obligatia înmatricularii si al caror proprietari au domiciliul stabil în municipiul Tarnaveni, fara a avea certificat si placute cu numar de înregistrare.


 
Amenda


 


440    1100 lei


Art.45. Se interzice circulaþia vehiculelor cu tracþiune animalã, a autovehiculelor cu capacitate peste 1,5 t ºi a tractoarelor pe aleile din cartierele de locuinþe, cât ºi staþionarea ºi parcarea acestor vehicule în alte locuri decât cele special amenajate în acest scop sau în apropierea blocurilor de locuinþe.


            Prevederile alineatului 1 nu se aplicã autovehiculelor utilitare ºi de salvare.


Circulaþia vehiculelor cu capacitate de transport de min. 3,5 t este interzisã pe Str.Republicii – de la intersecþia cu Str.Mioriþei ºi pânã la intersecþia cu Str.Viitorului ºi Str.22 Decembrie numai pe baza permisului de acces auto eliberat de Primãria Municipiului Târnãveni.


                                               
Amenda


 


220    660 lei


Art. 46. Este interzisa parcarea autovehiculelor pe trotuar, spatii si zone verzi si in locurile unde exista indicatorul “Parcare interzisa”, chiar daca prin aceasta se urmareste usurarea incarcarii sau descarcarii lor.


            Se interzice parcarea autovehiculelor de transport marfa pe domeniul public, acestea putand parca numai in locurile stipulate la obtinerea licentei de transport.


                                               
Amenda


 


220    560 lei


Se interzice parcarea autovehiculelor in locul de imbarcare-debarcare calatori in zona Autogarii.


 
Amenda


 


                                      220  – 660 lei


Se interzice parcarea autovehiculelor in locurile cu inscriptia REZERVAT.


  
Amenda


 


                                      220 –  440 lei


Parcarea autovehiculelor se face respectand marcajele rutiere.


 
   Amenda


 


                                      220 –  440 lei


Se interzice oprirea si stationarea vehiculelor care nu sunt autorizate pentru activitatea de TAXI in locurile special amenajate pentru stationarea autovehiculelor care desfasoara activitatea de taximetrie .
Amenda


 


                            200  – 600 lei


 


Parcarea in cartiere si toate celelalte locuri de pe domeniul public se va face numai pe baza abonamentului de tip resedinta respectiv tichete de parcare.


 
   Amenda


 


220 –  440 lei


Art.47. Se interzice circulaþia cu biciclete si motociclete pe trotuare ºi spaþii verzi.


 
Amenda


 


100 –  150 lei


Art.48. Se interzice intrarea, stationarea si parcarea autovehiculelor, motocicletelor si bicicletelor in Piata Avram Iancu.


                                               
Amenda


 


120-  220 lei


Art.49. Se interzice deteriorarea, murdarirea sau mutarea in alt loc a mobilierului urban, a imprejmuirilor, indicatoarelor de semnalizare rutiera, semafoarelor si corpurilor de iluminat, tablelor indicatoare de restrictie, a panourilor de afisaj public, etc.


                                               
Amenda


 


340    660 lei


Art.50. Este interzisa taierea, calcarea, smulgerea, deteriorarea sau ruperea  pomilor, crengilor, puietilor si lastarilor, florilor, ierbii si altor plante din parcuri, piete, peluze si plantatii ale domeniului public.


                                               
Amenda


 


120    1.100lei


Art.51.


           Se interzice plimbarea pe domeniul public (alei, trotuare, parcuri,sau alte locuri amenajate pentru agrement), a animalului de companie, fara ca proprietarul sau persoana care are in grija animalul respectiv, sa detina materiale necesare pentru curatarea locului si evacuarea dejectiilor fiziologice (mãnuºi si pungi de unica folosinta).


           Este interzisa plimbarea animalelor de companie(de talie mica, mijlocie, mare), in parculetele si locurile de joaca pentru copii special amenajat.


           Se interzice lasarea cainilor de companie sa patrunda in aranjamentele florale si spatiul verde amenajat pe domeniul public sau privat al municipiului .


           Este interzisa lasarea in libertate a animalelor de companie pe domeniul public, de catre proprietarii acestora. In timpul plimbarii animalelor de companie pe domeniul public, acestia vor fi purtati obligatoriu in lesa indiferent de talie si rasa.


           Plimbarea cainilor de companie de talie mijlocie sau talie mare ce intra la categoria cainilor agresivi si periculosi  pe domeniul public este interzisa fara lesa si botnita.        .


           Proprietarii sau detinatorii de animale de companie(caini, pisici), care locuiesc in blocuri cu apartamente, au obligatia de a lua masurile necesare astfel incat animalele de companie pe care le detin, sa nu murdareasca sau sa deterioreze spatiile de folosinta comuna(holuri, scari, spatii verzi). In caz contrar vor fi obligati sa efectueze curatenia, dezinfectia si refacerea spatiilor deteriorate.


           Cetatenii care au in proprietate locuinte individuale cat si terenul aferent acestora, pot creste si intretine caini, pisici sau alte animale de companie, numai daca sunt respectate normele sanitar-veterinare in vigoare iar imprejmuirea proprietatii este corespunzatoare si nu permite iesirea animalelor pe domeniul public sau privat al municipiului.


                                               
Amenda


 


120 –  560 lei


Art.52. Parcurile, gradinile publice si zonele de agrement si sport, cat si constructiile si instalatiile aflate pe teritoriul acestora pot fi folosite numai in scopul caruia sunt destinate.


            Este interzisa efectuarea de sapaturi sau alte lucrari si ridicarea , din locurile aratate mai sus, de pamant, nisip, pietris, lemn, etc.


                                               
Amenda


Persoane fizice


220 –  440 lei


 


Persoane juridice


440 – 880 lei


Art.53.  Este interzisa taierea si scoaterea din radacini de arbori si pomi fructiferi care prezinta importanta pentru fondul forestier, aflati in curti si gradini proprietate personala (brad, fag, stejar, plop, frasin, nuc, cires) fara autorizarea prealabila a primariei.


                                               
Amenda


 


440 –  880 lei


Art.54. Se interzice extragerea de substante minerale utile din terenurile aflate in administrarea municipiului, fara autorizatie eliberata de Primarie.


                                               
Amenda


Persoane fizice


220    440 lei


 


Persoane juridice


440– 880 lei


Art.55. Se interzice aruncarea in apele de pe teritoriul municipiului a cadavrelor de animale, deseurilor si reziduurilor solide sau lichide din gospodariile cetatenilor cat si a celor provenite din activitatea productiva.


            Se interzice spalarea vehiculelor de orice fel in apele curgatoare.


                                               
Amenda


Persoane fizice


440    880 lei


 


Persoane juridice


880 – 1.300 lei


Art. 56. Se interzice spalarea covoarelor, scaldatul, pescuitul si pasunatul in zona uzinei de apa.


                                               
Amenda


Persoane fizice


                            440 -880lei


 


Persoane juridice


                          880 – 1.300 lei


Art. 57. Se interzice repararea si intretinerea autovehiculelor, inclusiv schimbul de ulei in alte zone decat cele special amenajate in acest scop.


                                               
Amenda


Persoane fizice


                           440 –  880 lei


 


Persoane juridice


                          880 – 1.300 lei


Art.58. Pentru asigurarea utilizarii rationale a retelelor edilitare de  apa si canalizare, locuitorii, persoanele responsabile din unitati si asociatiile de locatari/proprietari au urmatoarele obligatii:


          sa ia masuri pentru buna intretinere si reparare a instalatiilor de apa si canalizare  din cladirile pe care le au in folosinta sau in proprietate, operatiile de mai sus se executa imediat dupa producerea defectiunilor, respectand intocmai termenul stabilit prin somatii date de angajatii de resort din cadrul firmei prestatoare de servicii si /sau primariei, iar in cazul locatarilor si de presedintele ori de imputernicitul asociatiei respective.


          Sa nu deterioreze instalatiile exterioare de apa  si de canalizare de orice fel


          Sa execute lucrari de legare a instalatiilor de apa sau canalizare la reteaua publica respectiva, direct sau prin prelungirea instalatiilor existente, numai cu aprobarea prealabila a firmei prestatoare de servicii si prin instalatori autorizati pentru aceste lucrari


          Sa foloseasca apa potabila numai pentru satisfacerea stricta a necesitatilor carora le este destinata si sa evite lasarea deschisa a instalatiilor de apa de care se servesc.


 
Amenda


 


120    340 lei


Art. 59.  Deteriorarea sub orice forma a imobilelor din domeniul public sau privat al municipiului, atat in exterior cat si in interiorul constructiilor, inclusiv a instalatiilor, atrage dupa sine raspunderea contraventionala si materiala a celor vinovati, daca legea nu prevede altfel.


                                               
Amenda


 


120 –  1.300 lei


Art.60. Este interzisã folosirea mijloacelor de joacã în Parcul copiilor de cãtre adulþi. În parcul de joacã pentru copii vor fi afiºate la loc vizibil Instrucþiuni ºi afiºe cu privire la categoriile de vârstã ce pot folosi echipamentul de agrement .


 
Amenda


 


100    300 lei


Art.61. Este interzisã intrarea în piaþa de animale ºi cereale fãrã achitarea taxei de intare atât persoanelor fizice cât ºi persoanelor juridice.


 
Amenda


Persoane fizice


50    100 lei


 


Persoane juridice


100 – 200 lei


Art.62. În pieþele agroalimentare ºi târguri este interzisã:


          comercializarea produselor a cãror provenienþã nu poate fi doveditã prin certificat de producãtor


          cumpãrarea produselor în scopul revânzãrii


          intervenþia sub orice formã asupra mijloacelor de cântãrire în scopul denaturãrii cântãririi produselor.


 
Amenda


 


100    200 lei


Art.63. Se interzice administraþiei pieþelor punerea la dispoziþie a mijloacelor de cântãrire comercianþilor fãrã certificate de producãtor sau fãrã autorizaþie de desfacere a produselor agro-alimentare.


 
Amenda


 


50    100 lei


Art.64. Persoanelor fizice sau juridice care au fost sancþionate în mod repetat li se poate aplica mãsura complementarã de interzicere a desfãºurãrii operaþiunilor de comerþ în cadrul pieþelor publice ºi târgurilor din municipiul Târnãveni.


Art.65. Se interzice dislocarea,deteriorarea sau sustragerea capacelor metalice de la gurile de canale sau aerisire a conductelor subterane de gaz metan.


 
Amenda


 


400    700 lei


 Art.66. Locuitorii municipiului Târnãveni au obligaþia cetãþeneascã în situaþiile când observã, vãd ºi constatã deteriorãri ºi stricãciuni, contravenþii sau infracþiuni, nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri, sã anunþe de îndatã ºi cât mai repede posibil: Poliþia, Jandarmeria, Poliþia Comunitarã sau Primãria.


 


 


 CAP. III. Constatarea si sanctionarea contraventiilor


  


Art.67. Nerespectarea normelor stabilite in prezenta hotarare constituie contraventie iar persoanele fizice si juridice care le-au savarsit se sanctioneaza cu amenzile prevazute la fiecare articol.


Art.68. Constatarea ºi sancþionarea contravenþiilor prevãzute în prezenta hotãrâre se face de


cãtre primarul  municipiului, de împuterniciþii acestuia, de Poliþia comunitarã, de ofiþerii ºi subofiþerii poliþiei, de subofiþerii jandarmeriei.


Art.69. Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.


Art.70. Prevederile prezentei hotarari se completeaza cu reglementarile Ordonantei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.


Art.71. Hotararea consiliului Local Tarnaveni nr.22/2002, cu completarile si modificarile ulterioare(HCL 34/2002, HCL 112/2003,  HCL 12/2006) se revoca.


Art.72. Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


                                    Presedinte de sedinta


                       Ing. Muntean Ioan


 


 


 


             Secretar


           Blanaru Stefan