nr. 74 din data 27.08.2009 privind completarea hotararilor consiliului local nr. 54 – 57/2009.

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                            


H O T Ã R R E A nr. 74


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 27 august 2009;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.16802 /2009 intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni;


          In temeiul art.32 al.1 lit.b si art.37 al.5 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ºi urbanismul;


          În baza prevederilor art.36 al.4 lit d. si art.45. al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1.Se completeaza art.1 din HCL nr.54/17 iunie 2009 care va avea urmatorul continut:


 “Se aproba avizul Prealabil de Oportunitate nr. 1 din 10.06.2009 pentru realizarea obiectivului : Spalatorie Auto pe str.1 Decembrie 1918 fn., pe terenul proprietate particulara inscris in CF 1501 Tarnaveni nr.cad.1428, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2.Se completeaza art.1 din HCL nr.55/17 iunie 2009 care va avea urmatorul continut:


 “Se aproba avizul Prealabil de Oportunitate nr. 2 din 10.06.2009 pentru realizarea obiectivului : Construire Case de locuit, pe str.22 Decembrie, fn., pe terenul proprietate particulara inscris in CF 50514 Tarnaveni nr.cad.1212, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.3.Se completeaza art.1 din HCL nr.56/17 iunie 2009 care va avea urmatorul continut:


 “Se aproba avizul Prealabil de Oportunitate nr. 3 din 10.06.2009 pentru realizarea obiectivului : Amenajare baza sportiva – agrement, P-ta Obor, fn., pe terenul situat in domeniul privat al municipiululi Tarnaveni inscris in CF 1908/II Tarnaveni nr.top.2010/2/1.2010/2/2,2011/1, 2012 si 2015, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.4.Se completeaza art.1 din HCL nr.57/17 iunie 2009 care va avea urmatorul continut:


 “Se aproba avizul Prealabil de Oportunitate nr. 3 din 10.06.2009 pentru realizarea obiectivului : Construire locuinte ANL, str. Progresului, fn. pe terenul situat in domeniul privat al municipiululi Tarnaveni inscris in CF 50335 Tarnaveni nr.top.2052/2/2/3/1/1/1/1/1/1, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.5.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


                          Presedinte de sedinta


                              Nistor Ovidiu   


 


                                                                                                      Contrasemneaza


             Secretar


         Stefan Blanaru